Open navigation

Công văn 5664/TCT-CS Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ khoa học và công nghệ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5664/TCT-CS

V/v: thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Viện Vật liệu xây dựng.

(số 235 Nguyễn Trãi, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1587/VLXD-TCKT ngày 13/11/2015 và công văn số 1484/VLXD-TCKT ngày 26/10/2015 của Viện Vật liệu xây dựng về chính sách thuế GTGT. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 10 Điều 3 Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 quy định về dịch vụ khoa học và công nghệ như sau:

"10. Dịch vụ khoa học và công nghệ là hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội."

Tại Điều 33 Luật Khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013 quy định hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ như sau:

"1Nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ được thực hiện thông qua hợp đồng khoa học và công nghệ bằng văn bản.

 1. Các loại hợp đồng khoa học và công nghệ gồm:

  1. Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

  2. Hợp đồng chuyển giao công nghệ;

  3. Hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ.

 2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định mẫu hợp đồng quy định tại điểm a khoản 2 Điều này."

Tại khoản 15 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuế GTGT 5% đối với dịch vụ khoa học và công nghệ như sau:

"15Dịch vụ khoa học và công nghệ là các hoạt động phục vụ, hỗ trợ kỹ thuật cho việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ; chuyển giao công nghệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, an toàn bức xạ, hạt nhân và năng lượng nguyên tử; dịch vụ về thông tin, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, phổ biến, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, không bao gồm trò chơi trực tuyến và dịch vụ giải trí trên Internet."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ ngày 11/09/2007, trong đó có dịch vụ khoa học và công nghệ (bao gồm các hoạt động: phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định nguyên, nhiên liệu và sản phẩm vật liệu xây dựng; chứng nhận hợp chuẩn chất lượng sản phẩm vật liệu xây dựng trong phạm vi được Bộ Xây dựng chỉ định; . . .) được thực hiện thông qua các hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ quy định tại Luật Khoa học và công nghệ và theo đúng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% đối với dịch vụ khoa học và công nghệ.

Tổng cục Thuế trả lời để Viện Vật liệu xây dựng biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

 • Vụ PC, CST (BTC);

 • Vụ PC (TCT);

 • Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.