Open navigation

Công văn 5676/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
 -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5676/TCT-CS

V/v chính sách ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015

 Kính gửi: Công ty Cổ phần gạch khối TânKỷ Nguyên.
(Địa chỉ: KCN Thịnh Phát, ấp 3, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnhLong An)

Trả lời công văn số 110/2015/CV/E-BLOCK ngày15/10/2015 của Công ty CP gạch khối Tân Kỷ Nguyên về chính sách thuế TNDN, saukhi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến các vướng mắc của Công ty CP gạchkhối Tân Kỷ Nguyên về chính sách thuế TNDN, Bộ Tài chính đã có công văn số5672/TCT-CS ngày 18/12/2014 và công văn số 7273/BTC-TCT ngày 02/06/2015 gửi CụcThuế tỉnh Long An và Công ty CP gạch khối Tân Kỷ Nguyên.

2. Đến nay, Công ty CP gạch khối Tân Kỷ Nguyên tiếptục có công văn số 110/2015/CV/E-BLOCK nêu trên hỏi về chính sách thuế TNDN. Vềvấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

a. Ưu đãi thuế đối với Dự án Nhà máy sản xuất gạch bêtông nhẹ-giai đoạn 1:

Tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản3 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ như sau:

"3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộptrong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy địnhtại Khoản 3 Điều 15 Nghị định này và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dựán đầu tư mới tại Khu công nghiệp (trừ Khu công nghiệp nằm trên địa bàn có Điềukiện - kinh tế xã hội thuận lợi)."

Tại Khoản 20 Điều 1 Nghị định số12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản2 Điều 20 Nghị định số 218/20 I3/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

"c) Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khucông nghiệp trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013 thì được hưởng ưu đãi thuế theoquy định của Luật số 32/2013/QH13 cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm2015."

- Tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc bổ sung Khoản 2b Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

"2b. Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư vào khucông nghiệp trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014đáp ứng Điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi) theo quyđịnh của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫnthi hành thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định của Luật số 32/2013/QH13,Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kểtừ kỳ tính thuế năm 2015.

2c. Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào địa bàn mà trướcngày 01 tháng 01 năm 2015 chưa thuộc địa bàn ưu đãi thuế (bao gồm cả khu côngnghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao), đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 thuộcđịa bàn ưu đãi thuế quy định tại Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 vàcác văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế theo quy định tạiLuật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hànhcho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổphần gạch khối Tân Kỷ Nguyên thành lập ngày 21/10/2008 theo Giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh số 4103011601 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp vàđược UBND tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư số 50121000080 ngày22/01/2009 cho giai đoạn 1- Dự án nhà máy sản xuất gạch bê tông nhẹ E-Blockthực hiện tại Cụm công nghiệp Thịnh Phát, tỉnh Long An; Ngày 24/6/2011, Thủtướng Chính phủ có công văn số 1016/TTg-KTN, trong đó chấp thuận việc chuyểnđổi các cụm công nghiệp thành các khu công nghiệp của tỉnh Long An (gồm Khucông nghiệp Thịnh Phát).

Theo quy định tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và Thôngtư số 96/2015/TT-BTC thì tính đến hết kỳ tính thuế năm 2014, nếu Công ty vẫnđáp ứng Điều kiện doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư trong khu công nghiệp thìCông ty được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Khoản 20Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP nêu trên cho thời gian còn lại kể từ kỳtính thuế năm 2015.

b. ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng

- Tại Khoản 1 Điều 15 và Khoản 1 Điều16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định: ápdụng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phảinộp trong 9 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự ánđầu tư mới thuộc các lĩnh vực: sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệuxây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; . . .

- Tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số218/2013/NĐ-CP nêu trên quy định như sau: 5. Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dựán đầu tư đang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanhnghiệp theo quy định của Nghị định này mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao côngsuất, đổi mới công nghệ sản xuất nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tạiKhoản này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế theo dự án đang hoạt động chothời gian còn lại (nếu có) hoặc được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhậptăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại. Thời gian miễn thuế, giảm thuế đối vớithu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng quy định tại Khoản này bằng với thời gianmiễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn, lĩnhvực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dự án đầu tư mở rộngquy định tại Khoản này phải đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Nguyên giá tài sảncố định tăng thêm khi dự án đầu tư hoàn thành đi vào hoạt động đạt tối thiểu từ20 tỷ đồng đối với dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực hưởng ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định này hoặc từ 10 tỷ đồng đối vớicác dự án đầu tư mở rộng thực hiện tại các địa bàn có Điều kiện kinh tế - xãhội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về thuế thunhập doanh nghiệp;

- Tỷ trọng nguyên giátài sản cố định tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% so với tổng nguyên giá tài sảncố định trước khi đầu tư;

- Công suất thiết kếtăng thêm tối thiểu từ 20% so với công suất thiết kế trước khi đầu tư.

Trường hợp doanhnghiệp đang hoạt động có đầu tư nâng cấp, thay thế, đổi mới công nghệ của dự ánđang hoạt động thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế theo quy định của Nghị địnhnày mà không đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Điểm này thì ưu đãithuế thực hiện theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại (nếu có).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Côngty Cổ phần gạch khối Tân Kỷ Nguyên được Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Long Ancấp giấy chứng nhận đầu tư Điều chỉnh số 8756407612 ngày 04/8/2015 với nội dungmở rộng Nhà máy sản xuất bê tông nhẹ (bê tông khí chưng áp); Dự án được cơ quancó thẩm quyền chứng nhận sản phẩm của Công ty thuộc lĩnh vực sản xuất vật liệuxây dựng nhẹ, Nếu dự án đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại Khoản 5 Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013của Chính phủ thì được miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm dođầu tư mở rộng mang lại căn cứ theo Điều kiện thực tế Công ty đáp ứng (khôngđược hưởng mức thuế suất ưu đãi).

Đề nghị Công ty Cổ phần gạch khối Tân KỷNguyên căn cứ tình hình thực tế tại Công ty, liên hệ với cơ quan thuế quản lýtrực tiếp để được hướng dẫn cụ thể theo đúng quy định./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Long An;
 - Vụ PC-BTC;

 - 
Vụ PC-TCT;
 - Lưu: VT, 
CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

 

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.