Open navigation

Công văn 5681/TCT-CS Thuế giá trị gia tăng hoạt động sản xuất máy móc, thiết bị nông nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5681/TCT-CS

V/v: thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: Công ty TNHH SX MNN Hoàng Thắng

(Đ/c: số 239, QL91, Khu vực Tân Lợi 2, P. Tân Hưng, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ)

Tổng cục Thuế nhận được Phiếu chuyển của Bộ Tài chính công văn số 0312/CVHT-2015 ngày 3/12/2015 của Công ty TNHH SX Máy nông nghiệp Hoàng Thắng về vướng mắc liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 bổ sung đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng;

Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 7 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 bổ sung các đối tượng không chịu thuế và điều kiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT;

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT đầu vào;

Tại công văn số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 của Bộ Tài chính gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục hải quan các địa phương về chính sách thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ sản xuất nông nghiệp hướng dẫn:

“Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp gồm: máy cày; máy bừa; máy phay; máy rạch hàng; máy bạt gốc; thiết bị san phẳng đồng ruộng; máy gieo hạt;

  • Máy gặt đập liên hợp;

  • Máy nông ngư cơ (đầu máy động cơ nổ) sử dụng trong sản xuất nông nghiệp như: làm động lực cho bơm nước, tưới, tiêu; phun thuốc bảo vệ thực vật;

…”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên và theo nội dung trình bày của Công ty TNHH MNN Hoàng Thắng nêu tại công văn số 0312/CVHT-2015, từ ngày 01/01/2015, trường hợp Công ty TNHH MNN Hoàng Thắng sản xuất máy móc, thiết bị nông nghiệp như thiết bị gieo hạt, xe phun xịt dung dịch (bơm thuốc trừ sâu), máy gặt đập liên hợp...là những máy móc, thiết bị chuyên dùng cho nông nghiệp thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào phát sinh từ ngày 01/01/2015 không được kê khai, khấu trừ mà được tính vào chi phí của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Công ty TNHII SX Máy nông nghiệp Hoàng Thắng được biết./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);

  • Vụ PC, CST(BTC);

  • Vụ PC (TCT);

  • Cục thuế TP. Cần Thơ (để biết);

  • Lưu: VT, CS (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.