Open navigation

Công văn 5690/TCT-KK Hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư mới


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 5690/TCT-KK

V/v: hoàn thuế đối với dự án đầu tư.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015


Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;

Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;

Công ty CP Quốc tế Phong Phú.


Trả lời công văn số 001/PPJ-TCKT ngày 03/12/2015 của Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú (địa chỉ: Lô M, đường số 3, KCN Hoà Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đề nghị giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho dự án đầu tư mới tại Chi nhánh thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm c, Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại điểm b, khoản 3 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ vào các quy định nêu trên và thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

Trường hợp Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có dự án đầu tư tại thành phố Đà Nẵng. Toàn bộ chi phí đầu vào của dự án đều do Công ty thực hiện, Công ty trực tiếp quản lý dự án, trực tiếp ký hợp đồng với nhà cung cấp, tất cả hóa đơn liên quan đến dự án đều đứng tên Công ty. Công ty thực hiện kê khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư tại Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện; trường hợp số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư theo mức quy định của pháp luật thì Công ty được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư theo quy định tại cơ quan Thuế quản lý trụ sở chính.

Khi dự án đầu tư hoàn thành, Chi nhánh tại Đà Nẵng tiếp quản dự án và tổ chức hạch toán kế toán thì Công ty phải tổng hợp số thuế giá trị gia tăng phát sinh, số thuế giá trị gia tăng đã hoàn, số thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn của dự án để bàn giao cho Chi nhánh kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Quốc tế Phong Phú để biết và thực hiện ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC (BTC);

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.