Open navigation

Công văn 266/TCHQ-PC Xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH xây dựng Điện - An Hưng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 266/TCHQ-PC

V/v xử lý vi phạm đối với Công ty TNHH xây dựng Điện - An Hưng

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: - Cục Hải quan TP. Hải Phòng;

- Cục Hải quan tỉnh Nghệ An.


Trả lời công văn số 1991/HQNA-CBL ngày 29/12/2015 của Cục Hải quan tỉnh Nghệ An và công văn số 9777/HQHP-GSQL ngày 29/12/2015 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc xin ý kiến xử lý vướng mắc trong phối hợp xử lý vi phạm của Công ty TNHH XD Điện - Viễn thông An Hưng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính


  Theo hồ sơ sao chuyển, ngày 7/7/2015, Chi cục Hải quan Vinh, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan số 35/BB-HC1 seri AA/20140047017 đối với Công ty TNHH XD Điện - Viễn thông An Hưng. Ngày 15/7/2015, Cục Hải quan TP. Hải Phòng nhận được công văn số 186/HQV-CV đề ngày 10/7/2015 của Chi cục Hải quan Vinh trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Nghệ An thông báo kết quả kiểm tra việc bảo quản hàng hóa của lô hàng trên và gửi kèm Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan số 35/BB-HC1 seri AA/20140047017 ngày 07/7/2015.


  Ngày 04/8/2015, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An nhận được công văn số 5741/HQHP ngày 31/7/2015 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc chuyển lại 01 Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan số 35/BB-HC1 seri AA/20140047017 ngày 07/7/2015 (bản gốc) và biên bản làm việc ngày 07/7/2015 đề nghị Cục Hải quan tỉnh Nghệ An xử lý tiếp.


  Hồ sơ sao chuyển thể hiện, trong thời hạn ra quyết định xử phạt, hồ sơ vụ việc đã được Cục Hải quan TP. Hải Phòng chuyển lại và đang được Cục Hải quan tỉnh Nghệ An xác minh làm rõ, bổ sung, thu thập chứng cứ để có cơ sở ra quyết định xử phạt. Tuy nhiên, quá thời hạn ra quyết định xử phạt, Cục Hải quan tỉnh Nghệ An vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ và chưa ra quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính.


  Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, TP. Hải Phòng:


  • Đối chiếu quy định tại khoản 3 Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính; khoản 2 Điều 18 Thông tư 190/2013/TT-BTC ngày 12/12/2013 để xác định đơn vị có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp này.

  • Yêu cầu các đơn vị kiểm tra, xem xét lại toàn bộ hồ sơ vụ việc, làm rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan trong việc để quá thời hạn không ra quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH XD Điện - Viễn thông An Hưng

 2. Về việc xử lý vi phạm hành chính


Trên cơ sở hồ sơ vụ việc cụ thể, đối chiếu quy định tại Khoản 2 Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính, trường hợp quá thời hạn không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.


Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Nghệ An, Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo kết quả giải quyết nêu tại điểm 1, 2 trên về Tổng cục Hải quan (Vụ Pháp chế) trước ngày 30/01/2016.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Công Bình

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.