Open navigation

Công văn 277/TCHQ-TXNK Thuế giá trị gia tăng đối với nguyên liệu sản xuất phân bón


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 277/TCHQ-TXNK

V/v thuế GTGT đối với nguyên liệu sản xuất phân bón

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Vụ Chính sách thuế.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3721/HQHCM-TXNK ngày 31/12/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc về thuế GTGT đối với nguyên liệu sản xuất phân bón. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.


Đối chiếu với quy định nêu trên thì nguyên liệu sản xuất phân bón thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.


Tuy nhiên, mặt hàng nguyên liệu sản xuất phân bón: Potassium Humate nằm trong danh mục phân bón được phép sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam (Thông tư số 49/2010/TT- BNNPTNT ngày 24/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).


Mặt khác, nếu nguyên liệu sản xuất phân bón chịu thuế GTGT tại khâu nhập khẩu thì sau khi doanh nghiệp sản xuất và bán sản phẩm phân bón được sản xuất từ nguyên liệu nhập khẩu sẽ không thể kê khai thuế GTGT đầu ra với cơ quan thuế địa phương.


Vì vậy, để tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan chuyển công văn số 3721/HQHCM-TXNK nêu trên của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đến Vụ Chính sách thuế xem xét, hướng dẫn xử lý về thuế GTGT đối với nguyên liệu sản xuất phân bón.


Trân trọng cảm ơn sự phối hợp Quý Vụ!Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục HQ TP. Hồ Chí Minh (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.