Open navigation

Công văn 330/TCHQ-TXNK Việc xin rút lại hồ sơ xác định trước mã số


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 330/TCHQ-TXNK

V/v xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam.

(Tầng 2, số 96 A Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 99/NAG/2015 ngày 30/12/2015 của Công ty cổ phần Nagakawa Việt Nam về việc xin rút lại hồ sơ xác định trước mã số. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan.


Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Tổng cục Hải quan đồng ý với ý kiến của công ty nêu tại công văn số 99/NAG/2015. Đề nghị công ty liên hệ với Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) để nhận lại 24 đơn đề nghị xác định trước mã số kèm theo công văn số 95/NAG/2015 ngày 10/12/2015 và toàn bộ mẫu hàng hóa đã gửi.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Nagakawa biết và thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.