Open navigation

Công văn 346/TCHQ-GSQL Xuất khẩu than của Vietmindo


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 346/TCHQ-GSQL

V/v Xuất khẩu than của Vietmindo

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2386/TTg-KTN ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất khẩu than của Công ty Vietmindo. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương cho phép Công ty Vietmindo được ứng trước chỉ tiêu xuất khẩu than của năm 2016 với khối lượng là 20.000 tấn để thực hiện xuất trong năm 2015, khối lượng than này sẽ trừ vào chỉ tiêu xuất khẩu của năm 2016; từ năm 2016 trở đi, Công ty Vietmindo phải thực hiện xuất khẩu theo đúng quy định hiện hành.


Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 2386/TTg-KTN dẫn trên để thực hiện thủ tục xuất khẩu than cho Công ty Vietmindo theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.


(Gửi kèm công văn số 2386/TTg-KTN ngày 29/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • C.ty PT Vietmindo Energitama (để biết); (Đ/c: Uông Thượng, Uông Bí, Quảng Ninh)

  • Lưu: VT, GSQL (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Công Bình

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.