Open navigation

Công văn 423/TCHQ-GSQL Tái xuất xăng qua cửa khẩu Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông để cung cấp cho Doanh nghiệp Campuchia


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 423/TCHQ-GSQL

V/v: Tái xuất xăng

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần Dương Đông - Hòa Phú.

(Đ/c: Xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận)


Trả lời công văn số 1700/CV-DĐHP ngày 23/12/2015 và công văn số 06/CV/DĐHP ngày 04/01/2016 của Công ty cổ phần Dương Đông - Hòa Phú về việc tái xuất xăng qua cửa khẩu Bu Prăng, tỉnh Đắk Nông để cung cấp cho các Doanh nghiệp Campuchia theo Hợp đồng số 01/ND-TNTX/DDHP ngày 06/02/2015 và Phụ lục Hợp đồng số 01/ND- TNTX/DDHP-18 ngày 23/11/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về thủ tục hải quan:


    Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 139/2013/TT-BTC ngày 09/10/2013 của Bộ Tài chính, trường hợp Công ty đã ký Phụ lục Hợp đồng số 01/ND-TNTX/DDHP-18 ngày 23/11/2015 để gia hạn thời gian của Hợp đồng số 01/ND-TNTX/DDHP có giá trị đến hết ngày 31/12/2016 thì đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tái xuất để được hướng dẫn, giải quyết thủ tục tái xuất xăng theo quy định tại Thông tư số 139/2013/TT- BTC ngày 09/10/2013 và hướng dẫn tại công văn số 3859/BTC-TCHQ ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


  2. Về số lượng xăng tái xuất:


Theo trình bày của Công ty, tính đến ngày 31/12/2015, đối tác Campuchia đã đặt hàng với Công ty là 10.311,008 (tấn) xăng Ron 92, Công ty đã thực hiện tái xuất được 7.396,017 (tấn), do vậy Công ty được tiếp tục thực hiện thủ tục tái xuất số lượng xăng còn lại là 2.914,991 (tấn) tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tái xuất.


Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Dương Đông - Hòa Phú biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c)

  • Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk (để t/h);

  • Lưu: VT, GSQL (03b)


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.