Open navigation

Công văn 436/TCHQ-TXNK Xử lý thuế mặt hàng Phân bón


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 436/TCHQ-TXNK

V/v: xử lý thuế mặt hàng Phân bón

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2435/HQHCM-TXNK ngày 08/09/2015 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý thuế mặt hàng phân bón NPK có bổ sung trung vi lượng theo hướng dẫn tại công văn số 11203/BTC-TCHQ ngày 12/8/2014 của Bộ Tài chính. Về việc này, sau khi đã báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Trường hợp doanh nghiệp không có Thông báo kết quả phân tích phân loại của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK Miền Nam nhưng có văn bản của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp kê khai, phân loại và tính thuế đối với mặt hàng phân bón NPK có bổ sung trung vi lượng thuộc mã số 3105.90.00 thì xử lý tương tự như trường hợp có Thông báo kết quả phân tích phân loại của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK Miền Nam.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.