Open navigation

Công văn 437/TCHQ-TXNK Phối hợp kiểm tra thông tin hàng xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 437/TCHQ-TXNK

V/v phối hợp kiểm tra thông tin hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3213/HQQN-TXNK ngày 03/12/2015 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn về việc kiểm tra thông tin hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Hiện tại, hệ thống E-CUSTOMS V5 không thiết kế để phân quyền cho cán bộ hải quan cấp Chi cục tra cứu thông tin hàng hóa đã qua khu vực giám sát tại Chi cục Hải quan khác phục vụ công tác “Miễn, giảm, hoàn thuế”. Để xác định thông tin đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký tờ khai tạm nhập tại một Chi cục Hải quan nhưng đăng ký tờ khai tái xuất tại một Chi cục Hải quan khác (khác mã đơn vị hải quan), trong khi chờ xây dựng một phân hệ riêng quản lý “Dự án hệ thống thông tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế”, để đảm bảo việc xử lý thuế được thực hiện chặt chẽ, Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện như sau:


  • Chi cục Hải quan làm thủ tục hoàn thuế có công văn trao đổi trực tiếp với các Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai xuất khẩu để xác minh tình trạng hàng hóa theo tờ khai xuất khẩu đã hay chưa qua khu vực giám sát.


  • Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai xuất khẩu có văn bản xác nhận các thông tin về tình trạng hàng hóa xuất khẩu.


  • Trên cơ sở thông tin đã được cung cấp, Chi cục Hải quan làm thủ tục hoàn thuế thực hiện xử lý hồ sơ hoàn thuế theo quy định.


Trường hợp cần thiết Cục Hải quan tỉnh, thành phố phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan để được cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa đã qua khu vực giám sát tại các Chi cục Hải quan để phục vụ cho công tác “Miễn, giảm, hoàn thuế”


Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và phối hợp thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Cục GSQL;

  • Cục CNTT;

  • Lưu: VT, TXNK (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.