Open navigation

Công văn 438/TCHQ-GSQL Công tác quản lý đối với hàng hóa tồn đọng


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  438 / TCHQ - GSQL 

V/v: công tác quản lý đối với hàng hóa tồn đọng

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  3571 / HQHCM - KSHQ  ngày 16/12/2015 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo số liệu hàng hóa tồn đọng quá 30 ngày và quá 90 ngày chưa làm thủ tục hải quan tính đến ngày 30/11/2015 tại cảng biển thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, số lượng hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày là 1.457 Container (trong đó số lượng Container tồn trên 365 ngày là 477 container, chiếm 32,74%).


Nhằm tăng cường công tác xử lý hàng hóa tồn đọng, tránh tình trạng ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu, cảng biển, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh rà soát và đẩy nhanh tiến độ xử lý đối với hàng hóa tồn đọng quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu, đặc biệt ưu tiên xử lý đối với hàng hóa tồn đọng trên 365 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu, cảng biển theo đúng quy định tại Thông tư số  203 / 2014 / TT - BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản có liên quan.


  Trường hợp lô hàng có tính chất phức tạp hoặc khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kịp thời báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn thực hiện.


 2. Chế độ báo cáo:


  Để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, thống kê chi tiết thông tin hàng hóa tồn đọng tại cửa khẩu, cảng biển, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo rõ các nguyên nhân hàng hóa tồn đọng và thực hiện báo cáo kết quả xử lý hàng hóa tồn đọng theo Biểu mẫu ban hành kèm công văn này, cụ thể như sau:


  1. Số liệu hàng hóa tồn đọng tại cửa khẩu, cảng biển đã xử lý trong tháng trước liền kề (cụ thể hình thức xử lý: bán đấu giá, bán trực tiếp, tiêu hủy, chuyển giao cơ quan khác quản lý, sử dụng...) theo Biểu số 1;


  2. Số lượng hàng hóa quá 90 ngày kể từ ngày đến cửa khẩu, cảng biển chưa làm thủ tục hải quan tính đến ngày cuối cùng của tháng trước liền kề theo Biểu số 2.

 3. Tổ chức thực hiện:


Ngày 15 hàng tháng, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tình hình hàng hóa tồn đọng theo 02 Biểu mẫu nêu trên về Tổng cục Hải quan qua Cục Giám sát quản lý (bằng văn bản và bản mềm gửi về địa chỉ thư điện tử vugsql@customs.gov.vn) để tổng hợp.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, GSQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh


Biểu số 1


CỤC HẢI QUAN…BÁO CÁO SỐ LIỆU HÀNG HÓA TỒN ĐỌNG TẠI CỬA KHẨU, CẢNG BIỂN ĐÃ XỬ LÝ TRONG THÁNG .../20...STT

Số  Container /  kiện hàng


Lượng hàng hóa


Số vận đơn


Tên hàng hóa


Chi cục HQ xử lý


Hình thức xử lý


Trị giá hàng hóa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)


NGƯỜI LẬP BIỂU LÃNH ĐẠO CỤC HẢI QUAN


* Ghi chú:


 • Mục (3): Ghi lượng hàng hóa theo vận đơn;


 • Mục (7): Ghi cụ thể hình thức xử lý: bán đấu giá, bán trực tiếp, tiêu hủy, chuyển giao cơ quan khác quản lý, sử dụng…;


 • Mục (8): Ghi trị giá hàng hóa đối với trường hợp hình thức xử lý là bán đấu giá hoặc bán trực tiếp.


Biểu số 2


CỤC HẢI QUAN…BÁO CÁO SỐ LIỆU HÀNG HÓA QUÁ 90 NGÀY KỂ TỪ NGÀY ĐẾN CỬA KHẨU, CẢNG BIỂN CHƯA LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN TÍNH ĐẾN NGÀY ..../..../20...


STT

Người gửi hàng

Người nhận hàng

Số  Container /  kiện hàng

Số vận đơn

Tên tàu/ PTVT

Ngày đến  cảng / cửa  khẩu

Thời gian tồn (ngày)

Mô tả hàng hóa

Vị trí container lưu giữ

Lý do tồn đọng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)NGƯỜI LẬP BIỂU LÃNH ĐẠO CỤC HẢI QUAN

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.