Open navigation

Công văn 549/BTC-TCHQ Thủ tục nhập khẩu hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của khách nhập cảnh


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 549/BTC-TCHQ

V/v thủ tục nhập khẩu hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của khách nhập cảnh

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.


Trên cơ sở báo cáo của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về vướng mắc thủ tục nhập khẩu hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi của hành khách nhập cảnh trong trường hợp không có tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh do quên không khai báo khi nhập cảnh, Bộ Tài chính xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:


 1. Quy định của pháp luật về thủ tục hải quan đối với hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi và ý kiến đề xuất của Bộ Tài chính:


  • Tại khoản 2 Điều 59 nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định “Người xuất cảnh, nhập cảnh không phải khai hải quan nếu không có hành lý vượt định mức miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế, không có hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi.”


  • Tại khoản 2 Điều 60 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, quy định hồ sơ hải quan đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh gửi trước, gửi sau chuyến đi phải có “Tờ khai xuất cảnh, nhập cảnh có xác nhận của Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập cảnh đối với người nhập cảnh”.


 2. Căn cứ quy định trên, trường hợp khách nhập cảnh có hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi nhưng không thực hiện khai báo trên tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh khi làm thủ tục nhập cảnh thì không đủ điều kiện để làm thủ tục nhập khẩu theo quy định đối với hành lý của khách nhập cảnh quy định tại khoản 2 Điều 60 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP nêu trên, theo đó sẽ không được áp dụng định mức miễn thuế và chính sách mặt hàng đối với hành lý của khách nhập cảnh quy định tại Quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ và hành lý bị điều chỉnh chính sách mặt hàng (thực tế hành lý của khách nhập cảnh thường thuộc danh mục hàng tiêu dùng đã qua sử dụng ví dụ quần áo,...).


  Xét thấy việc hành khách quên không khai một phần do nguyên nhân khách quan, trong khi đó cơ quan hải quan có cơ sở (căn cứ vào hộ chiếu có xác nhận nhập cảnh, vé máy bay, vận đơn có người gửi, người nhận hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi là mang tên người nhập cảnh), để xác định hành lý đó có phải là của hành khách nhập cảnh hay không.


  Do vậy, Bộ Tài chính báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan hải quan căn cứ các chứng từ: hộ chiếu có xác nhận nhập cảnh, vé máy bay, vận đơn có người gửi, người nhận hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi là mang tên người nhập cảnh, do người nhập cảnh nộp và xuất trình để thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với hành lý của khách nhập cảnh gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi. Hành lý gửi trước hoặc gửi sau chuyến đi trong trường hợp này sẽ không được áp dụng chính sách miễn thuế, đối với các hàng hóa quy định cụ thể số lượng, trị giá tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì phải tuân thủ chính sách mặt hàng, do cơ quan hải quan không có cơ sở xác định khi nhập cảnh, khách đã mang đủ hay vượt tiêu chuẩn định mức hành lý miễn thuế theo quy định hay chưa.


 3. Ngoài ra, để bảo đảm hành khách xuất cảnh, nhập cảnh nắm bắt các quy định của pháp luật hải quan khi xuất cảnh, nhập cảnh, tránh vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, Bộ Tài chính chỉ đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố có sân bay quốc tế, cửa khẩu tích cực tuyên truyền cho hành khách xuất nhập cảnh biết các quy định về pháp luật hải quan khi xuất cảnh nhập cảnh (các trường hợp phải khai tờ khai nhập cảnh - xuất cảnh, hướng dẫn cách khai các tiêu chí trên tờ khai,...) dưới nhiều hình thức như: thông báo, phát hành tờ rơi tại cửa khẩu, kết hợp với các hãng vận chuyển hành khách thông báo trên phương tiện vận tải...


Bộ Tài chính kính trình Thủ tướng Chính phủ./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để b/c);

 • Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.