Open navigation

Công văn 08/BXD-KTXD Điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo TT 09/2008/TT-BXD


BỘ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 08 /BXD-KTXD

V/v điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008;

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và lắp máy điện nước Constrexim Toàn Cầu

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 55/LMĐNTC ngày 03/11/2015 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và lắp máy điện nước Constrexim Toàn Cầu về việc điều chỉnh hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

 1. Hợp đồng xây dựng được ký kết phù hợp với pháp luật về đầu tư xây dựng công trình là căn cứ cao nhất để các bên thanh toán, quyết toán hợp đồng.

 2. Theo các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng xây dựng thì:

  1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng và các yếu tố chi phí phải được quy định trong hợp đồng đã được ký kết giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

  2. Việc áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng và phải được các bên tham gia thỏa thuận ghi trong nội dung hợp đồng;

  3. Việc điều chỉnh giá hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng;

 3. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực; vì vậy:

 1. Hợp đồng thi công xây dựng số 294/BUSOCO-BDA.07 ngày 28/12/2007 là hợp đồng theo đơn giá cố định nên thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD, do vậy, việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 2.9 & khoản 2.10, mục 2, Phần II Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng và quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

  Thép các loại bao gồm thép cường độ cao, các bán thành phẩm được chế tạo từ thép như nêu trong văn bản số 55/LMĐNTC ngày 03/11/2015 được điều chỉnh theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

 2. Hợp đồng cung cấp vật tư số 27/TC/HĐB-08 ký ngày 16/12/2008 (sau ngày có hiệu lực của Thông tư số 09/2008/TT-BXD) nên không thuộc đối tượng áp dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Việc điều chỉnh giá hợp đồng cung cấp vật tư số 27/TC/HĐB-08 thực hiện theo quy định tại Điều 1 của hợp đồng: “ Đơn giá Hợp đồng là đơn giá cố định và không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng”.

5. Căn cứ các mục: 1, 2 & mục 3 nêu trên, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và lắp máy điện nước Constrexim Toàn Cầu thanh toán, quyết toán hợp đồng theo quy định và đảm bảo nguyên tắc phù hợp với hợp đồng đã ký kết, không trái Hồ sơ mời thầu và các quy định liên quan đến pháp luật về đầu tư xây dựng công trình.

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và lắp máy điện nước Constrexim Toàn Cầu căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, KTXD(Thắng 8).


KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.