Open navigation

Quyết định 105/QĐ-TTg Ký Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác du lịch


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 105/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC KÝ BẢN GHI NHỚ TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC DU LỊCH GIỮA CHÍNH PHỦ CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA, NHẬT BẢN, HÀN QUỐC


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 01/TTr- BVHTTDL ngày 07 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Đồng ý nội dung dự thảo Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác du lịch giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Điều 2. Đồng ý lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Bản ghi nhớ nêu trên tại Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF 2016) dự kiến tổ chức tháng 1 năm 2016 tại Phi-lip-pin.

Điều 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện thủ tục phê duyệt Nghị định thư sửa đổi trên sau khi ký theo quy định hiện hành.

Điều 4. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định./.
Nơi nhận:

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

  • Các Bộ: VHTTDL, KHĐT, LĐTBXH, Tư pháp, Ngoại giao (kèm Bản ghi nhớ);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP; các Vụ: PL, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, QHQT (3).đh


THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.