Open navigation

Công văn 173/BGDĐT-GDMN Thực hiện chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 173/BGDĐT-GDMN

V/v triển khai thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố


Ngày 31 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công văn số 2417/TTg- KGVX về việc kéo dài việc thực hiện một số chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010-2015 (Quyết định 239) và Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015 (Quyết định 60). Để không bị gián đoạn trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ, ảnh hưởng tới đời sống giáo viên và hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu Giám đốc sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung sau:


  • Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp tục triển khai thực hiện chính sách đối với trẻ em và giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định 239 và Quyết định 60 tại địa phương.


  • Về đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, trình tự thủ tục và nguồn kinh phí hỗ trợ, thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 7 năm 2011 của Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non theo quy định tại Quyết định số 239 và Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV của Bộ GD&ĐT - Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ ngày 11/3/2013 của Bộ về việc hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định 60.


Yêu cầu Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh cần thông tin về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Kế hoạch - Tài chính; điện thoại: 0438684669; 0938680397; Email: vugdmn@moet.edu.vn; vukhtc@moet.edu.vn) để được hướng dẫn giải quyết.Nơi nhận:

  • Như trên (để t/h);

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • UBND các tỉnh, TP (để p/h chỉ đạo);

  • Các Thứ trưởng:

  • Vụ KHTC (để t/h);

  • Website Bộ GD&ĐT;

  • Lưu: VT, Vụ GDMN.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGNguyễn Thị Nghĩa

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.