Open navigation

Công văn 189/BGDĐT-CTHSSV Tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

----------- 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 189/BGDĐT-CTHSSV

V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trường học

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016Kính gửi: Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo;

Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường học, cao đẳng, trung cấp.


Nhằm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Thân, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đồng chí Giám đốc sở giáo dục và đào tạo, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chỉ đạo tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trong trường học, tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể sau đây:


  1. Thường xuyên nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của học sinh, sinh viên; triển khai các biện pháp quản lý, tuyên truyền và phối hợp ngăn chặn các hành vi xuyên tạc, lôi kéo, kích động học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


  2. Quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về việc cấm sản xuất vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền để học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm Luật Giao thông trong dịp nghỉ Tết.


  3. Tổ chức tốt công tác trực ban, bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trường học và kịp thời phối hợp xử lý khi có vụ việc xảy ra liên quan đến nhà trường.


  4. Phối hợp tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa thể thao lành mạnh; tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc tết các gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình người có công, các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo; có hình thức hỗ trợ, động viên cán bộ, nhà giáo, học sinh, sinh viên không có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình.


Đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng trung cấp báo cáo về tình hình triển khai các nhiệm vụ nêu trên về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 28/2/2016 (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại: 04.8694.916; 0912.069.880. Email: nnhuy@moet.gov.vn).Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để báo cáo);

  • Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

  • Bộ Công an, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);

  • Lưu: VT, Vụ CT HSSV.


KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNGNguyễn Thị Nghĩa

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.