Open navigation

Công văn 265/BCT-XNK Thực hiện Quyết định 2026/QĐ-TTg


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 265/BCT-XNK

V/v: thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Bộ Tài chính


Bộ Công Thương nhận được công văn số 1929/BTC-TCHQ ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Để phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thực hiện Quyết định nêu trên, Bộ Công Thương cử đại diện tham gia Tổ Công tác liên ngành, cụ thể như sau:


  1. Ông Trần Tuấn Anh - Thứ trưởng Bộ Công Thương.


  2. Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu.


- Điện thoại: 0912.915.868/ (04) 2220.5434


- Email: haitt@moit.gov.vn


Bộ Công Thương xin gửi Bộ Tài chính để tổng hợp./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Trần Tuấn Anh;

  • Lưu: VT, XNK(02)


BỘ TRƯỞNGVũ Huy Hoàng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.