Open navigation

Công văn 291/VPCP-KTN Kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Xây dựng DM hóa chất QG và CSDL hóa chất QG”


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  291 / VPCP - KTN

V/v kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Xây dựng danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia”

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Công Thương;

- Bộ Tài chính.

Về đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số  12332 / BCT - HC  ngày 02 tháng 12 năm 2015), ý kiến Bộ Tài chính (Công văn số  19437 / BTC - HCSN  ngày 28 tháng 12 năm 2015) về việc kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Xây dựng danh mục hóa chất quốc gia và cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia”, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:


Đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án “Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số  768 / QĐ - TTg  ngày 22 tháng 6 năm 2012 đến hết năm 2018. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, bảo đảm các mục tiêu của Đề án.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, TGĐ CổngTTĐT, các Vụ: TH, KTTH, NC;

  • Lưu: VT, KTN (3) Khánh


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Cao Lục

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.