Open navigation

Công văn 381/VPCP-PL Xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ cao,mới


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 381/VPCP-PL

V/v xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới, công nghệ cao

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


Về đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 4533/BKHCN-VCLCS ngày 23 tháng 11 năm 2015 về việc xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm phát triển công nghệ mới, công nghệ cao, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


  • Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đánh giá việc thành lập và hoạt động của các quỹ đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực phát triển công nghệ mới, công nghệ cao cũng như các quy định hiện hành về khuyến khích thành lập quỹ đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực phát triển công nghệ mới, công nghệ cao; đề xuất xây dựng chính sách khuyến khích thành lập quỹ đầu tư phát triển công nghệ mới, công nghệ cao, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2016;


  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu, bổ sung các chính sách khuyến khích các quỹ đầu tư cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển công nghệ mới, công nghệ cao trong dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

  • Các Bộ: Tài chính, Tư pháp;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KGVX, KTN, ĐMDN, TH,

  • Lưu: VT, PL (3).


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆMKiều Đình Thụ

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.