Open navigation

Công văn 437/VPCP-ĐMDN Xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 437 / VPCP - ĐMDN

V/v xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Bộ Tài chính.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 18452 / BTC - TCDN ngày 11 tháng 12 năm 2015) và ý kiến Bộ Tư pháp (công văn số 31 / BTP - VĐCXDPL ngày 06 tháng 01 năm 2016) về xây dựng Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Đồng ý xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151 / 2013 / NĐ - CP ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước theo trình tự, thủ tục rút gọn.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;

  • Các Bộ: Tư pháp, KH&ĐT;

  • Ban Chỉ đạo Đổi mới và PTDN;

  • TCT Đầu tư và KD vốn nhà nước;

  • VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, PL;

-Lưu: VT, ĐMDN(3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM


Lê Mạnh Hà

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.