Open navigation

Công văn 45/BXD-KTXD Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo quy định tại NĐ 207/2013/NĐ-CP


BỘ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 45/BXD-KTXD

V/v Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo quy định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 14839/BGTVT-CQLXD ngày 09/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo quy định tại Nghị định số 207/2013/NĐ-CP. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì không được điều chỉnh đơn giá cho các khối lượng công việc tương ứng với số tiền tạm ứng hợp đồng. Do đó, khi điều chỉnh đơn giá các công việc của hợp đồng theo phương pháp hệ số điều chỉnh, khi đó hệ số cố định không điều chỉnh trong công thức (a) ngoài những phần không điều chỉnh theo quy định của hợp đồng phải cộng thêm với hệ số tương ứng mức tạm ứng hợp đồng. Như vậy, phương án 2 nêu tại văn bản số 14839/BGTVT-CQLXD là phù hợp.

Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo quy định.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNGBùi Phạm Khánh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.