Open navigation

Công văn 76/TTg-ĐMDN Điều chỉnh tỷ lệ Vinalines nắm giữ tại các cảng biển sau cổ phần hóa


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 76/TTg-ĐMDN

V/v điều chỉnh tỷ lệ Vinalines nắm giữ tại các cảng biển sau cổ phần hóa

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.


Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 13353/BGTVT-QLDN ngày 07 tháng 10 năm 2015) và ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 15288/BTC-TCDN ngày 26 tháng 10 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10586/BKHĐT-PTDN ngày 27 tháng 11 năm 2015) về phương án điều chỉnh tỷ lệ cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) nắm giữ tại các cảng biển sau cổ phần hóa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


 1. Các doanh nghiệp do Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nắm giữ đến 20% vốn điều lệ:


  • Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;


  • Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn.


   Trường hợp các cảng này thực hiện chuyển đổi công năng, yêu cầu thực hiện theo đúng quy định pháp luật về đất đai và các quy định khác có liên quan và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất lấy vốn tái cơ cấu Vinalines và nộp ngân sách để đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội.


 2. Thoái toàn bộ vốn của Vinalines tại doanh nghiệp:


  • Công ty cổ phần Cảng Khuyến Lương;


  • Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;


  • Công ty cổ phần Cảng Vinalines - Đình Vũ;


  • Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;


  • Công ty cổ phần Cảng Năm Căn;


  • Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;


  • Công ty cổ phần Cảng Cần Thơ;


  • Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải công nghệ cao;


  • Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân.

 3. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm:

 • Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu rà soát, xây dựng điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

 • Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Công an và các cơ quan có liên quan kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 • Chỉ đạo Vinalines xây dựng phương án thoái vốn tại các doanh nghiệp nêu trên cho các nhà đầu tư phù hợp, theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm các doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển, góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh.

 • Nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2016 phương án sắp xếp phù hợp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng quốc tế Cái Mép, Công ty Liên doanh dịch vụ Container quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA và Công ty trách nhiệm hữu hạn Cảng quốc tế SP - PSA./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTg CP, các PTTg CP;

 • Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng;

 • Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;

 • VPCP: BTCN, các PCN: Lê Mạnh Hà,

  Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg CP, các Vụ: KTN, KTTH; TGĐ Cổng TTĐT;

 • Lưu: VT, ĐMDN (3) Quân


THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.