Open navigation

Công văn 489/BCT-XNK Thủ tục NK hàng hóa phục vụ nghiên cứu KH và GC, tái chế, sửa chữa


BỘ CÔNG THƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 489/BCT-XNK

V/v: hướng dẫn thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ nghiên cứu khoa học và gia công, tái chế, sửa chữa

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Tổng cục Hải quan


Bộ Công Thương trao đổi với Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học và nhập khẩu máy móc, thiết bị thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu để gia công, tái chế, sửa chữa theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, đối với hàng hóa nhập khẩu để nghiên cứu khoa học, các Bộ, cơ quan ngang Bộ xem xét, giải quyết theo phân công tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP.

Theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP, việc gia công, tái chế, sửa chữa máy móc thiết bị cho nước ngoài thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu phải được Bộ quản lý chuyên ngành theo phân công tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP cho phép.

Thời gian qua, Bộ Công Thương nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp về việc khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu một số hàng hóa để nghiên cứu khoa học, doanh nghiệp phải xin giấy phép của hai Bộ do các hàng hóa đó đồng thời thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu của hai Bộ khác nhau.

Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, trong khi các Bộ, ngành trao đổi và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để thống nhất các danh mục hàng hóa, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn các cơ quan hải quan địa phương như sau:

Đối với trường hợp hàng hóa hiện đồng thời thuộc danh mục cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu của hai Bộ khác nhau, khi nhập khẩu để nghiên cứu khoa học (theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP) hoặc khi nhập khẩu để gia công, tái chế, sửa chữa cho nước ngoài (theo quy định tại Điều 36 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP), doanh nghiệp chỉ cần xin giấy phép của một Bộ.

Bộ Công Thương trao đổi để Tổng cục Hải quan hướng dẫn các cơ quan hải quan địa phương thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ Tài chính, Bộ TT&TT;

  • Bộ trưởng;

  • Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.