Open navigation

Công văn 50/GSQL-GQ1 Thủ tục nhập khẩu nước rửa bát


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 50/GSQL-GQ1

V/v thủ tục nhập khẩu nước rửa bát

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Prima Việt

(Đ/c: số 2 Tôn Thất Thuyết (Interseco/Mỹ Đình) - P.Mỹ Đình 2, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội)


Trả lời công văn số 07/CV ngày 16/12/2015 của Công ty TNHH Prima Việt về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Về chính sách quản lý hàng nhập khẩu: Đề nghị Công ty nghiên cứu hướng dẫn tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ, Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27/1/2014, Thông tư số 40/2011/TT-BCT ngày 14/11/2011, Thông tư số 42/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ Công Thương, Thông tư số 44/2011/TT-BYT ngày 6/12/2011 của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn liên quan, đối chiếu với hàng hóa Công ty dự kiến nhập khẩu để thực hiện.


Đề nghị Công ty TNHH Prima Việt liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát Quản lý về Hải quan trả lời để Công ty TNHH Prima Việt được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.