Open navigation

Công văn 512/TCHQ-TXNK Phân loại hàng hóa


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 512/TCHQ-TXNK

V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Mạnh Đức.

(Đ/c: Tầng 8 tòa nhà CTM, số 299 Cầu Giấy, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05/MĐ-HĐ ngày 08/1/2016 của Công ty TNHH Mạnh Đức (Công ty) đề nghị cung cấp mã số của mặt hàng bo mạch dùng cho máy cắt dây và máy gia công xung. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Điều 18, Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13;


Căn cứ Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;


Căn cứ Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;


Để có cơ sở xem xét đề nghị xác định mã số đúng quy định tại các văn bản trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty nộp và điền đầy đủ thông tin tại Đơn đề nghị xác định trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên, kèm mẫu hàng hóa dự kiến nhập khẩu. Trường hợp không có mẫu hàng, Công ty phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Mạnh Đức được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.