Open navigation

Công văn 532/TCHQ-TXNK Cưỡng chế thuế đối với Công ty cổ phần TICO


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 532/TCHQ-TXNK

V/v cưỡng chế thuế Cty CP TICO

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 118/HQHCM-TXNK ngày 14/01/2016 của Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh về việc cưỡng chế thuế đối với Công ty cổ phần TICO. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về việc tạm dừng áp dụng cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan:


    Theo quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ thì: “Việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đảm bảo: Không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác; phải nộp thuế trước khi thông quan đối với lô hàng đang làm thủ tục; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đang còn nợ phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh theo quy định.”


    Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ, Tổng cục Hải quan nhận thấy hồ sơ đề nghị chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với Công ty cổ phần TICO và Chi nhánh Công ty cổ phần TICO của Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh chưa đầy đủ (chưa có Quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan). Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh kiểm tra, hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định.


  2. Về việc nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp:


Theo quy định tại khoản 4 Điều 92 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế thì: “Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá mười hai tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền nợ thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp”.


Theo quy định tại khoản 4 Điều 92 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13; Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ thì: “Người nộp thuế thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, nhưng không có khả năng nộp đủ số thuế nợ trong một lần thì được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu có bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật về số tiền thuế nợ đề nghị nộp dần và cam kết tiến độ thực hiện nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước”.

Theo đó, trường hợp Công ty cổ phần TICO và Chi nhánh Công ty cổ phần TICO đang có nợ tiền thuế, tiền chậm nộp nhưng không có khả năng nộp 1 lần và có đề nghị nộp dần tiền thuế, tiền chậm nộp thì được nộp dần trong thời hạn tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nếu có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Hồ sơ, thẩm quyền giải quyết thực hiện theo quy định tại Điều 134 Thông tư 38/2015/TT- BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp.Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.