Open navigation

Công văn 534/TCHQ-TXNK Xử lý nợ thuế


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 534/TCHQ-TXNK

V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu


Trả lời công văn số 0086/HQBRVT ngày 8/1/2016 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về xử lý nợ thuế của Công ty TNHH Đá tâm xây dựng cao cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 1. Về cưỡng chế thuế:

  Khoản 1 Điều 92, Điều 93 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định một trong các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế là người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế đã quá chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nộp tiền phạt vi phạm pháp luật về thuế theo quy định.

  Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế được thực hiện theo thứ tự quy định tại Điều 93. Các biện pháp cưỡng chế chỉ chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế, tiền phạt đã được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.

  Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục phối hợp với cơ quan thuế và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế, thu hồi nợ thuế theo quy định.

 2. Về nộp dần tiền thuế nợ:

Khoản 25 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 quy định: “4. Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế cho phép nộp dần tiền nợ thuế trong thời hạn không quá mười hai tháng, kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế. Việc nộp dần tiền nợ thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế và phải có bảo lãnh của tổ chức tín dụng. Người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp”. Điều kiện cụ thể, trách nhiệm của người nộp thuế được quy định tại Điều 39 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013. Hồ sơ, thẩm quyền giải quyết thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 134 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Theo quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Đá tấm xây dựng cao cấp không có khả năng nộp dần 1 lần tiền thuế nợ, đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa Vũng Tàu hướng dẫn Công ty thực hiện nộp dần tiền thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

 • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.