Open navigation

Công văn 53/XNK-NS Thực hiện cấp phép điện tử hoàn toàn đối với một số hàng hóa


BỘ CÔNG THƯƠNG

CỤC XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 53/XNK-NS

V/v thực hiện cấp phép điện tử hoàn toàn đối với một số hàng hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xe mô-tô phân khối lớn và các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.


Ngày 25 tháng 12 năm 2014, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cùng các Bộ trưởng, Thứ trưởng của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đã chính thức khai trương Cơ chế Một cửa Quốc gia, trong đó có thủ tục nhập khẩu một số loại hàng hóa thuộc lĩnh vực chuyên ngành do Bộ Công Thương quản lý.


Để thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và triển khai các nội dung nêu tại Thông tư liên tịch 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT ngày 25 tháng 6 năm 2013 giữa Bộ Tài chính - Bộ Công Thương - Bộ Giao thông vận tải về việc thí điểm thực hiện cơ chế Hải quan một cửa quốc gia, trong thời gian quá độ trước khi tiến hành nhận và xử lý hồ sơ đăng ký nhập khẩu hoàn toàn qua Internet đối với một số loại hàng hóa, Bộ Công Thương đã có văn bản số 025/XNK-XXHH ngày 12 tháng 01 năm 2015 theo đó đề nghị doanh nghiệp khi đăng ký nhập khẩu một số loại hàng hóa cùng với việc nộp hồ sơ giấy phải tiến hành nộp hồ sơ qua Internet.


Sau một thời gian triển khai, cho đến nay, việc cấp phép nhập khẩu một số loại hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương qua Internet đã được thực hiện thông suốt và không còn phát sinh vướng mắc. Ngày 19 tháng 01 năm 2016, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-BCT về Quy trình cấp phép nhập khẩu đối với một số loại hàng hóa thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công Thương dưới hình thức trực tuyến theo Cơ chế Một cửa Quốc gia (nội dung Quyết định gửi kèm theo). Bộ Công Thương sẽ chính thức triển khai việc tiếp nhận, đăng ký, xử lý và cấp phép nhập khẩu điện tử hoàn toàn qua Internet đối với xe mô-tô phân khối lớn và các chất làm suy giảm tầng ô-dôn kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2016.


Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) thông báo để doanh nghiệp biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng cục Hải quan;

  • Thứ trưởng Trần Tuấn Anh;

  • Cục TMĐT-CNTT;

  • Cục trưởng (để b/c);

  • Lưu: VT, NS, linhntm.

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thanh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.