Open navigation

Công văn 54/GSQL-GQ3 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 54/GSQL-GQ3

V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập

- tái xuất

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần Vận tải dầu khí Vũng Tàu.

(Đ/c: 186 Trương Công Định, Phường 3, TP. Vũng Tàu)


Trả lời công văn số 8728/VTDKVT-KDKT ngày 29/12/2015 của Công ty CP Vận tải dầu khí Vũng Tàu về việc hướng dẫn thủ tục tạm nhập vật tư, trang thiết bị phục vụ cho việc sửa chữa, bảo trì giàn khoan, phương tiện nổi, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về hàng hóa thực hiện theo loại hình gia công.


    Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công Thương đã quy định cụ thể về hình thức gia công. Thương nhân Việt Nam được nhận gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài khi đáp ứng các quy định nêu trên và việc cho phép hay không cho phép thực hiện theo loại hình gia công không thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan Hải quan.


  2. Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập - tái xuất để phục vụ sửa chữa, gia công.


Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính để thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa (vật tư, máy móc, trang thiết bị) nhập khẩu để phục vụ sửa chữa, gia công giàn khoan, phương tiện nổi theo đúng loại hình quy định.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty cổ phần Vận tải dầu khí Vũng Tàu được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ3 (03b)

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.