Open navigation

Công văn 589/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng có tên Stimuler và Gromone


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 589/TCHQ-TXNK

V/v: phân loại mặt hàng có tên Stimuler và Gromone

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2597/HQLA-KTS ngày 15/10/2015 và 2847/HQLA-KTS ngày 18/11/2015 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc áp mã số hàng hóa cho mặt hàng nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi Stimuler và Gromone. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Theo kết quả giám định của VINACERT CONTROL ngày 10/11/2015 thì:


Mặt hàng Stimuler thành phần gồm: YGF 251 extract: 5%; CaCO3: 49,6%; protein: 5,5%, béo: 9,9%, glucid: 18%, tro: 12%


Mặt hàng Gromone thành phần gồm: Achyranthes extract: 5%; CaCO3: 49,5%; protein: 5,4%, béo: 9,9%, glucid: 18%, tro: 12%


Trường hợp xác định thành phần Cám gạo (có thành phần: protein, béo, glucid) trong chế phẩm là nguyên liệu bổ sung dinh dưỡng cho vật nuôi thì thuộc nhóm 23.09.


Trường hợp xác định thành phần Cám gạo và CaCOchỉ là chất trơ giúp để hoàn thiện (chất tạo bột, pha loãng ...) chế phẩm chất chiết thì thuộc nhóm 13.02.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An biết.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Trung tâm PTPL HH XNK (để biết);

  • Lưu: VT, TXNK-PL-Đương(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.