Open navigation

Công văn 596/TCHQ-GSQL Nhập khẩu phế liệu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 596/TCHQ-GSQL

V/v: nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam.

(Đ/c: 18C Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội)


Liên quan đến nội dung phản ánh việc thực hiện công văn số 6037/TCHQ-GSQL ngày 01/7/2015 của Tổng cục Hải quan về tăng cường công tác kiểm tra hàng hóa là phế liệu nhập khẩu nêu tại công văn số 32/2015/VPPA ngày 02/11/2015 của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Tại điểm 2 công văn số 6037/TCHQ-GSQL ngày 01/7/2015 của Tổng cục Hải quan quy định: “thực hiện kiểm tra thực tế 100% các lô hàng phế liệu nhập khẩu, việc kiểm tra thực tế hàng hóa được thực hiện tại hải quan cửa khẩu nhập, không được chuyển về nhà máy, cơ sở sản xuất để kiểm tra”. Nội dung này trước đây đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện tại công văn số 1384/TCHQ-GSQL ngày 11/02/2015; công văn số 1266/TCHQ-GSQL ngày 13/3/2013; công văn số 6888/TCHQ-GSQL ngày 10/12/2007. Theo các công văn hướng dẫn của Tổng cục Hải quan thì phế liệu là mặt hàng nhạy cảm không thuộc diện được miễn kiểm tra, việc kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện tại Hải quan cửa khẩu nhập; không được chuyển về nhà máy, cơ sở sản xuất để kiểm tra. Nội dung hướng dẫn của Tổng cục Hải quan là phù hợp với kết luận tại Hội nghị liên ngành Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và Tổng cục Hải quan do Lãnh đạo Bộ Công Thương chủ trì.


Theo quy định tại Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định. Do vậy, điểm 3 công văn số 6037/TCHQ-GSQL yêu cầu các đơn vị chỉ đạo các Chi cục Hải quan trong quá trình kiểm tra phế liệu nhập khẩu phải trưng cầu giám định về các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Kết quả kiểm tra, kết quả giám định là cơ sở để giải quyết thủ tục hải quan là hoàn toàn phù hợp với Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường nêu trên.


Liên quan đến việc này, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có công văn số 2993/TCMT-KSON ngày 31/12/2015 gửi quý Hiệp hội. Theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì “Về các nội dung liên quan đến văn bản số 6037/TCHQ-GSQL, Luật bảo vệ môi trường năm 2014 đã quy định rõ phế liệu nhập khẩu phải nằm trong Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định và phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với phế liệu nhập khẩu do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, vì vậy lô hàng phế liệu nhập khẩu phải được xác nhận là đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng cơ quan hải quan đã thực hiện đúng các quy định hiện hành về bảo vệ môi trường trong hoạt động nhập khẩu phế liệu liên quan đến các hoạt động quản lý của cơ quan hải quan.”


Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung phản ánh của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam, đồng thời sẽ tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng biện pháp kiểm tra các lô hàng phế liệu nhập khẩu vừa đảm bảo tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa theo tinh thần Nghị quyết số 19/2015/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ vừa đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan. Tuy nhiên, trước mắt đề nghị Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam hướng dẫn các đơn vị là thành viên thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu, nội dung hướng dẫn tại công văn số 6037/TCHQ-GSQL ngày 01/7/2015 của Tổng cục Hải quan và công văn số 2993/TCMT-KSON ngày 31/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.


Trân trọng./Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGVũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.