Open navigation

Công văn 811/BTC-TCHQ Vướng mắc khi thực hiện công văn 18195/BTC-TCHQ

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 811 / BTC - TCHQ & nbsp ;

V/v vướng mắc khi thực hiện công văn số 18195 / BTC - TCHQ ngày 08/12/2015

Kính gửi:Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam

(Đ/c: Số 218 đường số 6, lô A, KĐT An Phú - An Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)


Bộ Tài chính nhận được công văn số 178 / 2015 / CV - VASEP ngày 24/12/2015 của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Hiệp hội), công văn không số đề ngày 24/12/2015 của Công ty CP Vĩnh Hoàn kiến nghị vướng mắc khi thực hiện công văn số 18195 / BTC - TCHQ ngày 08/12/2015 của Bộ Tài chính. Về việc này, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau:


 1. Về việc khai báo số container:


  Đối với lô hàng xuất khẩu phải đóng trong container lạnh, trường hợp khi đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp xuất khẩu chưa có số container để khai lên hệ thống, hoặc số container thay đổi so với khi đăng ký tờ khai hải quan; cơ quan Hải quan kiểm tra các chứng từ do doanh nghiệp xuất khẩu nộp cho Hải quan giám sát tại cửa khẩu xuất:


  1. Văn bản của người vận tải (hãng tàu / forwarder) xác nhận thời điểm cấp container lạnh hoặc thời điểm cấp lại container (trường hợp đổi container);


  2. Bản kê số hiệu container theo mẫu số 31 / BKCT / GSQL Phụ lục V Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC .


  Công chức hải quan kiểm tra thời điểm xác nhận của người vận tải. Nếu thời điểm thời điểm cấp container lạnh hoặc thời điểm cấp lại container sau thời điểm đăng ký tờ khai hải quan thì thực hiện cập nhật số container trên mẫu số 31 / BKCT / GSQL do doanh nghiệp xuất trình vào Hệ thống.


 2. Về báo cáo quyết toán nguyên liệu nhập khẩu sản xuất xuất khẩu:


  Tại điểm 7 công văn số 18195 / BTC - TCHQ ngày 8/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn rõ một số tiêu chí phản ánh trên báo cáo quyết toán đối hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu và doanh nghiệp chế xuất như: Số liệu báo cáo quyết toán, thời điểm chốt tồn, trị giá ghi trên báo cáo quyết toán. Công văn 18195 / BTC - TCHQ không hướng dẫn về đối tượng phải nộp báo cáo quyết toán.


  Do vậy, đối với các doanh nghiệp thực hiện loại hình sản xuất xuất khẩu phát sinh hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế trước mắt chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán theo mẫu số 15 / BCQT - NVL / GSQL ban hành kèm Thông tư số 38 / 2015 / TT - BTC tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 16120 / BTC - TCHQ ngày 2/11/2015 của Bộ Tài chính.

 3. Về kiểm tra an toàn thực phẩm:


Nội dung phản ánh của Hiệp hội chế biến và xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) liên quan đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Vì vậy, đề nghị Hiệp hội liên hệ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn thực hiện.


Bộ Tài chính thông báo nội dung trên để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

 • Cty CP Vĩnh Hoàn (thay trả lời)

  (Đ/c: QL 30, P.11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp);

 • Lưu: VT, TCHQ (45b).

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.