Open navigation

Công văn 85/GSQL-GQ1 Hướng dẫn thực hiện Thông tư 41/2012/TT-BCT


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 85/GSQL-GQ1

V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 41/2012/TT-BCT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.


Trả lời công văn số 2732/HQBD-GSQL của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


  1. Về Danh mục khoáng sản được xuất khẩu:


    Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương quy định rõ “khoáng sản được phép xuất khẩu phải đáp ứng điều kiện đã qua chế biến và có tên trong Danh mục tại phụ lục kèm theo Thông tư này”. Đối với khoáng sản không có tên trong Danh mục tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 41/2012/TT-BCT, nhưng trong nước không có nhu cầu tiêu thụ hoặc không tiêu thụ hết, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu phải thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 6 của Thông tư.


  2. Về điều kiện để xuất khẩu khoáng sản đã được quy định rõ tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 41/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công Thương.


Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương nghiên cứu kỹ hướng dẫn tại Thông tư số 41/2012/TT-BCT dẫn trên để thực hiện theo đúng quy định.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.