Open navigation

Công văn 990/BTC-TCHQ Xử lý nợ thuế


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 990/BTC-TCHQ

V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

(211, 213,213A Trần Huy Liệu, phường 8, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM)


Trả lời Tờ trình số 729/TCT-ĐMDN ngày 02/10/2015 của Tổng công ty Cà phê Việt Nam về việc đề nghị xử lý tài chính để đủ điều kiện thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi (Công ty). Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Căn cứ khoản 3.b Điều 2 Luật số 21/2013/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế quy định đối tượng xóa nợ: “...Tiền thuế nợ, tiền phạt của doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hóa...”


Căn cứ khoản 2 Điều 16 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần quy định: “Nợ thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước; doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm nộp thuế và các khoản nợ ngân sách nhà nước trước khi chuyển đổi; trường hợp doanh nghiệp cổ phần hóa chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì công ty cổ phần có trách nhiệm kế thừa toàn bộ các khoản nợ được bàn giao.”


Theo quy định dẫn trên thì Công ty TNHH một thành viên Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi chưa xác định giá trị doanh nghiệp, chưa có quyết định cổ phần hóa theo quy định của Luật Quản lý thuế nên không thuộc đối tượng xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, Vì vậy, đề nghị Tổng công ty Cà phê Việt Nam chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Quảng Ngãi nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.


Bộ Tài chính có ý kiến để Tổng công ty Cà phê Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT. Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/cáo);

  • Tổng cục Hải quan (để p/hợp);

  • Lưu: VT, TCHQ

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.