Open navigation

Thông tư 01/2016/TT-BTTTT Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông

 Hết hiệu lực: 01/04/2020 


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 01/2016/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016


THÔNG TƯ


SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 21/2013/TT-BTTTT NGÀY 18 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG QUY ĐỊNH DOANH THU DỊCH VỤ VIỄN THÔNG


Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;


Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;


Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Viễn thông,


Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông.


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 21/2013/TT-BTTTT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông:


Khoản 1 Điều 8 của Thông tư được sửa đổi, bổ sung như sau:


“1. Doanh nghiệp thực hiện báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông và gửi về Cục Viễn thông theo thời hạn như sau:


 1. Báo cáo Doanh thu dịch vụ viễn thông quý chậm nhất là 20 ngày (đối với các Công ty) và 45 ngày (đối với các Tổng Công ty), kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý;


 2. Báo cáo Doanh thu dịch vụ viễn thông năm chậm nhất là 30 ngày (đối với các Công ty) và 90 ngày (đối với các Tổng Công ty), kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.”


Điều 2. Hiệu lực thi hành


 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2016 đối với báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông từ năm 2016 trở đi.

 2. Đối với báo cáo của năm 2015, doanh nghiệp thực hiện báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông và gửi về Cục Viễn thông theo thời hạn như sau:


 1. Báo cáo Doanh thu dịch vụ viễn thông của 03 (ba) quý đầu năm 2015 chậm nhất là 60 ngày (đối với các Công ty và Tổng Công ty), kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý III năm 2015;


 2. Báo cáo Doanh thu dịch vụ viễn thông năm 2015 chậm nhất là 30 ngày (đối với các Công ty) và 90 ngày (đối với các Tổng Công ty), kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm 2015.


Điều 3. Tổ chức thực hiện


 1. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Viễn thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.


 2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) để xem xét, giải quyết./.Nơi nhận:

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Văn phòng Tổng bí thư;

 • Văn phòng Trung ương Đảng;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

 • Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

 • Tòa án nhân dân tối cao;

 • Kiểm toán Nhà nước;

 • UBND các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ;

 • Cơ quan TƯ của các đoàn thể;

 • Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

 • Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;

 • Các doanh nghiệp viễn thông;

 • Công báo;

 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ;

 • Bộ TTTT: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, Các cơ quan và đơn vị thuộc Bộ, Cổng thông tin điện tử;

 • Lưu: VT, CVT.


BỘ TRƯỞNGNguyễn Bắc Son

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.