Open navigation

Quyết định 117/QĐ-TTg Giải thể 03 Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 117/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI THỂ 03 TRẠM KIỂM SOÁT LIÊN HỢP CHỐNG BUÔN LẬU VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc lập 06 Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại Văn bản số 34/BCĐ389-VPTT ngày 10 tháng 12 năm 2015 và ý kiến của các cơ quan có liên quan,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giải thể 03 Trạm Kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại (gọi tắt là Trạm Kiểm soát liên hợp) được thành lập theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

 1. Trạm Tịnh Biên - tỉnh An Giang.

 2. Trạm Tân Hợp - tỉnh Quảng Trị.

 3. Trạm Mộc Bài - tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các tỉnh: An Giang, Quảng Trị, Tây Ninh tiến hành thủ tục giải thể 03 Trạm Kiểm soát liên hợp nêu trên theo đúng quy định; có biện pháp chỉ đạo kịp thời triển khai phương án đấu tranh ngăn chặn, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn, không để xảy ra tình hình phức tạp sau khi giải thể 03 Trạm Kiểm soát liên hợp.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Quốc phòng, Công Thương và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: An Giang, Quảng Trị, Tây Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Ban Bí thư Trung ương Đảng;

 • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

 • Các Bộ: Tài chính, Công an, Quốc phòng, Công Thương;

 • HĐND, UBND các tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Trị, An Giang, Tây Ninh;

 • Các thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;

 • Chánh Văn phòng Thường trực BCĐ 389 quốc gia;

 • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, TH, Công báo;

 • Lưu: VT, V.I (3b).LVD


THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.