Open navigation

Công văn 124/TTg-ĐMDN Chủ trương cổ phần hóa các Bệnh viện của VNPT


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 124/TTg-ĐMDN

V/v chủ trương cổ phần hóa các Bệnh viện của VNPT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.


Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn 3419/BTTTT-QLDN ngày 22/10/2015), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 16720/BTC-TCDN ngày 11 tháng 11 năm 2015), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 10001/BKHĐT-PTDN ngày 12 tháng 11 năm 2015), Y tế (các công văn số: 8640/BYT-KH-TC ngày 09 tháng 11 năm 2015 và số 6947/BYT-KH-TC ngày 21 tháng 9 năm 2015), ý kiến của Ủy ban nhân dân: Thành phố Hải Phòng (công văn số 6846/UBND-CNN ngày 09 tháng 11 năm 2015), Thành phố Hồ Chí Minh (công văn số 4212/UBND-ĐMDN ngày 06 tháng 11 năm 2015) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) (công văn số 5909/VNPT-NL ngày 04 tháng 11 năm 2015) về đề xuất chủ trương cổ phần hóa các Bệnh viện của VNPT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


Đồng ý với đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc VNPT giữ lại Bệnh viện đa khoa Bưu điện (Thành phố Hồ Chí Minh), Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng (Thành phố Hải Phòng); trước mắt đẩy mạnh việc hoạt động theo cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về quy định quy chế cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Sau một thời gian, xem xét lựa chọn để thí điểm cổ phần hóa khi thuận lợi./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng CP, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;

  • Các Bộ: TC, KH&ĐT, Y tế;

  • UBND Tp. Hồ Chí Minh, UBND Tp. Hải Phòng

  • Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Lê Mạnh

    Hà, Nguyễn Khắc Định, các Vụ: KGVX, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b). DH


KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNGVũ Văn Ninh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.