Open navigation

Quyết định 152/QĐ-TTg Xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Lào Cai, Quảng Trị


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 152/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: LÀO CAI, QUẢNG TRỊ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 5347/LĐTBXH- BTXH ngày 29 tháng 12 năm 2015, ý kiến Bộ Tài chính tại các văn bản số 252/BTC-NSNN ngày 07 tháng 01 năm 2016, số 497/BTC-NSNN ngày 12 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 1.014,31 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Lào Cai, Quảng Trị để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán năm 2016. Cụ thể:

  • Tỉnh Lào Cai: 155,31 tấn gạo.

  • Tỉnh Quảng Trị: 859 tấn gạo.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lào Cai, Quảng Trị tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • TTg, các PTTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg,

TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;

  • Lưu: VT, KTTH(3).


KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.