Open navigation

Công văn 18/KH-UBND Quy chế “Hỗ trợ các DN ở Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu”


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 18/KH-UBND

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016


KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUY CHẾ “HỖ TRỢ CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU”

Thực hiện Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế Hỗ trợ các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu;

Thực hiện Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Hỗ trợ các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu;

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế “Hỗ trợ các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu” năm 2016 trên địa bàn Thành phố như sau:

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 1. Mục đích

  Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước, phù hợp với các điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

  Tạo điều kiện để các doanh nghiệp của Hà Nội xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm hướng tới sản xuất - kinh doanh bền vững, mở rộng thị trường tiêu thụ và phân phối sản phẩm.

 2. Yêu cầu

Thu hút sự quan tâm và tham gia của các doanh nghiệp trên địa bàn đặc biệt là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và sản xuất trên địa bàn Thành phố.

Tạo sự chuyển biến từ nhận thức tới hành động của doanh nghiệp về phát triển và xây dựng thương hiệu mạnh.

Phổ biến các chính sách liên quan đến hỗ trợ và quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG

 1. Đơn vị thực hiện

  • Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Hà Nội.

  • Đơn vị thực hiện:

   + Các Sở: Công thương, Tài chính;

   + Các báo: Công thương, Đấu thầu.

  • Đơn vị tham gia: đơn vị tư vấn, các doanh nghiệp được phê duyệt.

  • Nguyên tắc thực hiện: theo Quy chế “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu”.

 2. Phương thức thực hiện:

  1. Lựa chọn doanh nghiệp hỗ trợ:

   • Sở Công thương Hà Nội:

    • Phối hợp cơ quan thông tấn, báo chí thông báo nội dung hỗ trợ tới các doanh nghiệp trên các phương tiện truyền thông.

    • Tiếp nhận hồ sơ đăng ký hỗ trợ của doanh nghiệp.

    • Tổng hợp danh sách, phối hợp Sở Tài chính thẩm định trình UBND Thành phố.

   • UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt nội dung hỗ trợ chi tiết cho các doanh nghiệp.

  2. Lựa chọn đơn vị tư vấn:

   • Sở Công thương Hà Nội:

    • Xây dựng nội dung để lựa chọn đơn vị tư vấn.

    • Thông báo đấu thầu rộng rãi và nhận hồ sơ của các đơn vị tư vấn.

    • Tổ chức đấu thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, thông báo kết quả đấu thầu và trình UBND Thành phố.

   • UBND Thành phố căn cứ tờ trình của Sở Công thương, ban hành Quyết định giao đơn vị tư vấn thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

  3. Triển khai thực hiện:

   Sau khi UBND Thành phố ban hành Quyết định, Sở Công thương, đơn vị tư vấn cùng các doanh nghiệp được phê duyệt triển khai các nội dung chương trình theo các bước sau:

   • Sở Công thương thông báo bằng văn bản cho các doanh nghiệp đã được phê duyệt và đơn vị tư vấn sau khi có Quyết định của UBND Thành phố.

   • Sở Công thương, doanh nghiệp và đơn vị tư vấn ký hợp đồng ba bên trong đó nêu rõ quyền và trách nhiệm của từng bên để thực hiện nhiệm vụ của UBND Thành phố theo các nội dung hỗ trợ đã được phê duyệt.

   • Sau khi hoàn thành các nội dung tư vấn, Sở Công thương, doanh nghiệp và đơn vị tư vấn có trách nhiệm thanh lý hợp đồng.

 3. Nội dung hỗ trợ năm 2016:

  1. Đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng và quảng bá thương hiệu.

  2. Hỗ trợ đặt tên thương hiệu; Thiết kế biểu tượng (lô gô) hoặc hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu tương ứng cho các thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu sản phẩm.

  3. Hỗ trợ tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển các thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu sản phẩm.

  4. Hỗ trợ các hoạt động truyền thông marketing, quảng bá các thương hiệu doanh nghiệp hoặc thương hiệu sản phẩm bằng các loại hình marketing như: quảng cáo trên các phương tiện truyền thông, sản xuất phim thương hiệu, xây dựng Website, truyền thông online, in ấn các sản phẩm truyền thông cho thương hiệu doanh nghiệp/sản phẩm, quảng cáo bảng/biển, tổ chức sự kiện...

 1. Kế hoạch triển khai và tiến độ thực hiện: Phụ lục 01

 2. Kinh phí thực hiện: Trích từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại Thành phố giao Sở Công thương thực hiện năm 2016 theo Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của thành phố Hà Nội.

 • Tổng dự toán kinh phí năm 2016: 2.858.800.000 đồng.

  + Trích từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại: 2.060.800.000 đồng.

  + Kinh phí doanh nghiệp đóng góp: 798.000.000 đồng.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  Các đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ căn cứ Quy chế “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu” ban hành kèm theo Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 30/10/2012 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung “Quy chế Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu”, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc; cụ thể:

 • Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đề xuất các doanh nghiệp tham gia chương trình; chủ động phối hợp Sở Công thương tổ chức tuyên truyền quảng bá chương trình tới các doanh nghiệp.

 • Báo Công thương, Báo Đấu thầu phối hợp Sở Công thương thực hiện các chuyên mục, phóng sự và các hình thức tuyên truyền khác nhằm giới thiệu nội dựng Quy chế; tuyên truyền và quảng bá thương hiệu doanh nghiệp.

 • Sở Tài chính phối hợp Sở Công thương thẩm định nội dung và định mức hỗ trợ trình UBND Thành phố phê duyệt; hướng dẫn các đơn vị xây dựng kinh phí sử dụng ngân sách, thanh, quyết toán theo đúng quy định pháp luật và Thành phố.

 • Sở Công thương chủ trì, triển khai thực hiện, thông báo Quy chế, phối hợp Sở Tài chính thẩm định danh sách, nội dung và định mức hỗ trợ các doanh nghiệp trình UBND Thành phố phê duyệt. Chịu trách nhiệm tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế; đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch./.


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Ngọc Tuấn


Phụ lục 01: Kế hoạch triển khai và tiến độ thực hiện

Quy chế “Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu”

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 18/(KH-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố)


STT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Thông báo Quy chế hỗ trợ trên các Báo.

2/2016

SCT


2

Lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình.
2.1

Thông báo nội dung hỗ trợ các doanh nghiệp.

2/2016

SCT


2.2

Nhận hồ sơ đăng ký hỗ trợ.

3/2016

SCT


2.3

Thẩm định danh sách doanh nghiệp tham gia chương trình.

4/2016

SCT

SCT

2.4

Trình UBND Thành phố ra Quyết định phê duyệt doanh nghiệp tham gia chương trình.

5/2016

UBND TP và SCT


3

Lựa chọn đơn vị tư vấn
3.1

Xây dựng nội dung để lựa chọn đơn vị tư vấn.

5/2016

SCT


3.2

Thông báo đấu thầu rộng rãi và nhận hồ sơ của đơn vị tư vấn.

5/2016

SCT

Các báo

3.3

Tổ chức đấu thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu và thông báo kết quả đấu thầu.

6/2016

SCT


3.4

Trình UBND Thành phố phê duyệt đơn vị tư vấn trúng thầu.

7/2016

UBND TP


4

Tập huấn cho các doanh nghiệp về thương hiệu.

7/2016

SCT


5

Thông báo bằng văn bản cho các doanh nghiệp đã được phê duyệt sau khi có Quyết định của UBND Thành phố


Trong vòng 5 ngày (7/2016)

SCT


6

Ký hợp đồng tư vấn ba bên trong đó nêu rõ quyền và trách nhiệm của từng bên để thực hiện nhiệm vụ của UBND Thành phố theo các nội dung hỗ trợ đã được phê duyệt.


Trong vòng 15 ngày kể từ ngày có Quyết định (7/2016)

SCT

DN và đơn vị tư vấn

7

Sau khi hoàn thành các nội dung tư vấn, Sở Công thương, Doanh nghiệp và đơn vị tư vấn có trách nhiệm thanh lý hợp đồng.

Hoàn thành trước ngày 25/11/2016

SCT

DN và đơn vị tư vấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.