Open navigation

Công văn 278/VPCP-KTTH Báo cáo tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh của DNNN


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Số: 278/VPCP-KTTH

V/v báo cáo tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.


Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 19399/BTC-TCDN ngày 28 tháng 12 năm 2015 về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí quản lý năm 2014 của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Đồng ý với báo cáo của Bộ Tài chính tại văn bản số 19399/BTC-TCDN nêu trên. Từ năm 2015 trở đi, các Bộ, cơ quan, địa phương và các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước căn cứ Điều 15 Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ để báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan và địa phương biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, PTTg Vũ Văn Ninh;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mạnh Hà, các Vụ: ĐMDN, TKBT, TH;

  • Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.