Open navigation

Công văn 543/VPCP-KTTH Cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 543/VPCP-KTTH

V/v cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016Kính gửi: - Bộ Tài chính;

Bộ Tư pháp;


Bộ Nội vụ.


Xét Báo cáo của Bộ Tài chính tại Công văn số 19723/BTC-TCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 về kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


  1. Đồng ý và ghi nhận những thành tích, kết quả, sự nỗ lực, cố gắng của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan năm 2015 và những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 tại Công văn số 19723/BTC-TCT của Bộ Tài chính trên đây.


  2. Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đánh giá sâu về các tồn tại, hạn chế; nguyên nhân, bài học rút ra từ kết quả đạt được cũng như các mặt còn tồn tại, hạn chế trong cải cách hành chính thuế, hải quan thời gian qua và những đánh giá, kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp, Ngân hàng Thế giới (WB)... về thủ tục hành chính thuế, hải quan để đề ra biện pháp tổ chức, thực hiện năm 2016 cho phù hợp, đảm bảo đạt kết quả cụ thể trên thực tế tại cơ quan Thuế, Hải quan ở cơ sở và ở doanh nghiệp.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh,

  • Vũ Đức Đam;

  • VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Khắc Định,

Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX, TCCV, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).S


KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.