Open navigation

Công văn 66/BTTTT-CATTT Đôn đốc thực hiện biện pháp phòng, chống thư điện tử rác,giả mạo,phần mềm độc hại


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------- 

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

---------------

Số: 66 / BTTTT - CATTT & nbsp ;

V/v đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống thư điện tử rác, thư điện tử giả mạo, phát tán phần mềm, thông tin độc hại

Kính gửi: 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.


Thời gian gần đây, tình hình an toàn thông tin tại Việt Nam có nhiều diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng, thế lực thù địch đã thực hiện tấn công có chủ đích vào hệ thống của các cơ quan, tổ chức nhà nước nhằm phá hoại và chống phá Đảng, Nhà nước.

Qua khảo sát, đánh giá, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận thấy hệ thống thư điện tử của các cơ quan, tổ chức nhà nước vẫn còn nhiều điểm yếu an toàn thông tin có thể bị lợi dụng. Do đó, nhằm chuẩn bị sẵn sàng và chủ động phòng, chống đối tượng xấu lợi dụng hệ thống thư điện tử của các cơ quan tổ chức nhà nước trong thời gian diễn ra Đại hội XII của Đảng sắp tới, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, tổ chức nhà nước:

 1. Nghiêm túc quán triệt các chỉ đạo đảm bảo an toàn thông tin tại Chỉ thị số 28 - CT / TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, Chỉ thị số 15 / CT - TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trong tình hình mới.

 2. Rà soát, thực hiện hướng dẫn về đảm bảo an toàn thông tin đối với các hệ thống thư điện tử theo công văn số 430 / BTTTT - CATTT ngày 09/02/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thư điện tử của cơ quan, tổ chức nhà nước. Tận dụng ngay các chức năng sẵn có của máy chủ thư điện tử để nâng cao khả năng phòng, chống thư điện tử rác, thư điện tử giả mạo, phát tán phần mềm, thông tin độc hại.

 3. Trong trường hợp phát hiện thư điện tử giả mạo, phát tán phần mềm, thông tin độc hại, đề nghị kịp thời thông báo và chuyển tiếp các nội dung phát hiện được đến Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông để có biện pháp theo dõi, xử lý.

Đầu mối liên hệ và địa chỉ tiếp nhận thông tin: ông Lê Bá Quốc Thịnh, Cục An toàn thông tin, thư điện tử: lbqthinh@mic.gov.vn. di động: 0914488849.

Trong quá trình thực hiện, nếu có điều gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền Thông (Cục An toàn thông tin) để được hướng dẫn giải quyết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Ban Tuyên giáo TW (để b/c);

 • Văn phòng Trung ương Đảng;

 • Văn phòng Chủ tịch nước;

 • Văn phòng Quốc hội;

 • Bộ trưởng (để b/c);

 • Thứ trưởng Trương Minh Tuấn;

 • Đơn vị chuyên trách về CNTT của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;

 • Đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan Chính phủ;

 • Sở TT&TT các tỉnh, TP thuộc TW;

 • Bộ TT&TT: TTTT, VNCERT;

 • Lưu: VT, CATTT.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Thành Hưng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.