Open navigation

Quyết định 99/QĐ-BTC Công bố TTHC trong lĩnh vực Quản lý công sản do BTC quản lý

 Hết hiệu lực: 27/09/2016 


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  99 / QĐ - BTC 

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH


Căn cứ Nghị định số  215 / 2013 / NĐ - CP  ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;


Căn cứ Nghị định số  63 / 2010 / NĐ - CP  ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;


Căn cứ Nghị định số  48 / 2013 / NĐ - CP  ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số  63 / 2010 / NĐ - CP ;


Căn cứ Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;


Căn cứ Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;


Căn cứ Quyết định số  71 / 2014 / QĐ - TTg  ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;


Căn cứ Thông tư số  83 / 2007 / TT - BTC  ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;


Căn cứ Thông tư số  175 / 2009 / TT - BTC  ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;


Căn cứ Thông tư số  39 / 2011 / TT - BTC  ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số  83 / 2007 / TT - BTC  ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 và Thông tư số  175 / 2009 / TT - BTC  ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg 

ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;


Căn cứ Thông tư số  41 / 2015 / TT - BTC  ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi Điều 9 Thông tư số  39 / 2011 / TT - BTC  ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;


Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 4 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.


Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2015.


Điều 3. Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

 • Lãnh đạo Bộ;

 • Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);

 • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc CP;

 • UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

 • Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;

 • KBNN TW;

 • KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;

 • Như Điều 3;

 • Website Bộ Tài chính;

 • Lưu: VT, QLCS.

  KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG


  Nguyễn Hữu Chí

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH


  (Ban hành kèm theo Quyết định số  99 / QĐ - BTC  ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


  STT

  Tên thủ tục hành chính

  Cơ quan thực hiện

  1

  Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kho bạc

  nhà nước các cấp.

  2

  Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước

  Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kho bạc

  nhà nước các cấp.

  3

  Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư


  4

  Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương.

  Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan chủ quản, Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kho bạc nhà nước các cấp.

  1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

  2. Cơ quan trực tiếp thực hiện: Cơ quan chủ quản, Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Kho bạc nhà nước các cấp.

 • Thông tin chi tiết kèm theo từng thủ tục hành chính được công bố


  1. Tên thủ tục 1: Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong Khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.


   1. Trình tự thực hiện


    Bước 1: Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước) thực hiện gửi hồ sơ đến chủ tài khoản tạm giữ (Bộ Tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý hoặc Sở Tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý).

    Bước 2: Chủ tài khoản tạm giữ trình cấp có thẩm quyền (Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét, quyết định việc chi tiền từ tài khoản tạm giữ hoặc phân cấp theo thẩm quyền quyết định; lập Ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán.


    Bước 3: Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện thanh toán theo quy định.


   2. Cách thức thực hiện:


    • Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc


    • Gửi qua đường bưu điện.


   3. Thành phần, số lượng hồ sơ


    1. Thành phần hồ sơ


     • Văn bản của Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty hoặc của Sở, ngành, công ty nhà nước đề nghị chi trả tiền (trong đó nêu rõ thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán). (Bản chính).


     • Thông báo của Sở Tài chính về thẩm định các khoản chi phí có liên quan đến việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Bản chính).


     • Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (nơi có cơ sở nhà đất) phê duyệt chi phí hỗ trợ di dời (Bản chính).


     • Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có). (Bản sao).


    2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


   4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày


   5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính


    Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước.


   6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính    cấp.

    Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, KBNN các


   7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính


    Ủy nhiệm chi để chi tiền từ tài khoản tạm giữ


   8. Phí, lệ phí (nếu có): không có

   9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


   10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)


   11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


    • Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;


    • Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;


    • Quyết định số  71 / 2014 / QĐ - TTg  ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;


    • Thông tư số  83 / 2007 / TT - BTC  ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;


    • Thông tư số  175 / 2009 / TT - BTC  ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;


    • Thông tư số  39 / 2011 / TT - BTC  ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số  83 / 2007 / TT - BTC  ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 và Thông tư số  175 / 2009 / TT - BTC  ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;


    • Thông tư số  41 / 2015 / TT - BTC  ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi Điều 9 Thông tư số  39 / 2011 / TT - BTC  ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.


   12. Mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không có.


  2. Tên thủ tục 2: Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước


   1. Trình tự thực hiện


    Bước 1: Công ty nhà nước thực hiện gửi hồ sơ đến chủ tài khoản tạm giữ (Bộ Tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc trung ương

    quản lý hoặc Sở Tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý).


    Bước 2: Chủ tài khoản tạm giữ trình cấp có thẩm quyền (Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét, quyết định việc chi tiền từ tài khoản tạm giữ hoặc phân cấp theo thẩm quyền quyết định; lập ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán.


    Bước 3: Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện thanh toán theo quy định.


   2. Cách thức thực hiện:


    • Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc


    • Gửi qua đường bưu điện.


   3. Thành phần, số lượng hồ sơ


    1. Thành phần hồ sơ:


     • Văn bản đề nghị chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước; trong đó nêu rõ số tiền đề nghị thanh toán, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán (bản chính);


     • Văn bản phê duyệt giá khởi điểm bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc văn bản phê duyệt giá bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với trường hợp bán chỉ định) của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (bản chính).


     • Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có). (Bản sao).


    2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


   4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày


   5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính


    Công ty nhà nước thuộc trung ương và địa phương


   6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính    cấp.

    Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, KBNN các


   7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính


    Ủy nhiệm chi để chi tiền từ tài khoản tạm giữ

   8. Phí, lệ phí (nếu có): không có


   9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


   10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)


   11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


    • Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;


    • Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;


    • Quyết định số  71 / 2014 / QĐ - TTg  ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;


    • Thông tư số  83 / 2007 / TT - BTC  ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;


    • Thông tư số  175 / 2009 / TT - BTC  ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;


    • Thông tư số  39 / 2011 / TT - BTC  ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số  83 / 2007 / TT - BTC  ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 và Thông tư số  175 / 2009 / TT - BTC  ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;


    • Thông tư số  41 / 2015 / TT - BTC  ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi Điều 9 Thông tư số  39 / 2011 / TT - BTC  ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.


   12. Mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không có.


  3. Tên thủ tục 3: Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư.


   1. Trình tự thực hiện


    1. Quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư

     Bước 1: Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc trung ương và Sở, ngành thuộc địa phương) thực hiện gửi văn bản đề nghị được sử dụng số tiền bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.


     Bước 2: Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét, quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư.


    2. Cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư


   2. Bước 1: Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc trung ương và các Sở ngành thuộc địa phương) thực hiện gửi hồ sơ đến chủ tài khoản tạm giữ (Bộ Tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý hoặc Sở Tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý).


    Bước 2: Chủ tài khoản tạm giữ trình cấp có thẩm quyền (Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét, quyết định việc chi tiền từ tài khoản tạm giữ hoặc phân cấp theo thẩm quyền quyết định; lập ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiền gửi có mục đích.


    Bước 3: Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện kiểm soát thanh toán, quyết toán vốn đầu tư theo quy định về đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.


   3. Cách thức thực hiện:


    • Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc


    • Gửi qua đường bưu điện.


   4. Thành phần, số lượng hồ sơ


    1. Thành phần hồ sơ


     • Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Bản chính).


     • Văn bản của Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý); Sở, ngành và công ty nhà nước (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý) đề nghị số tiền hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư. Trong đó nêu rõ thông tin về tài khoản để được cấp tiền. Tài khoản để được nhận tiền là tài khoản tiền gửi có mục đích (có mã chi tiết là 92019 - Vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ bán tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng đất) do chủ đầu tư làm chủ tài khoản được mở tại Kho bạc nhà nước cấp tỉnh (Bản chính).


     • Quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư áp dụng đối với dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc báo cáo

      kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (đối với những trường hợp chủ đầu tư không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản). (Bản chính)


     • Kế hoạch đầu tư xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư hoặc Kế hoạch vốn thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.


     • Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có). (Bản sao)


    2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


   5. Thời hạn giải quyết: 15 ngày


   6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính


    Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước.


   7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính    cấp.

    Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, KBNN các


   8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính


    Ủy nhiệm chi để chi tiền từ tài khoản tạm giữ


   9. Phí, lệ phí (nếu có): không có


   10. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


   11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)


   12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


    • Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;


    • Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;


    • Quyết định số  71 / 2014 / QĐ - TTg  ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

    • Thông tư số  83 / 2007 / TT - BTC  ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;


    • Thông tư số  175 / 2009 / TT - BTC  ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;


    • Thông tư số  39 / 2011 / TT - BTC  ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số  83 / 2007 / TT - BTC  ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 và Thông tư số  175 / 2009 / TT - BTC  ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;


    • Thông tư số  41 / 2015 / TT - BTC  ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi Điều 9 Thông tư số  39 / 2011 / TT - BTC  ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.


   13. Mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không có.


  4. Tên thủ tục 4: Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương.


   1. Trình tự thực hiện


    Bước 1: Cơ quan chủ quản (Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước) thực hiện gửi hồ sơ đến chủ tài khoản tạm giữ (Bộ Tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý hoặc Sở Tài chính đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức, công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý).


    Bước 2: Chủ tài khoản tạm giữ trình cấp có thẩm quyền (Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét, quyết định việc chi tiền từ tài khoản tạm giữ hoặc phân cấp theo thẩm quyền quyết định; lập Ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ vào tài khoản tiếp nhận tiền thanh toán.


    Bước 3: Kho bạc nhà nước các cấp thực hiện thanh toán theo quy định.


   2. Cách thức thực hiện:


    • Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan hoặc


    • Gửi qua đường bưu điện.


   3. Thành phần, số lượng hồ sơ

    1. Thành phần hồ sơ


     • Văn bản đề nghị của Bộ, ngành (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc trung ương quản lý), Sở, ngành (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc địa phương quản lý). Trong đó nêu rõ thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán (Bản chính).


     • Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương (nơi có cơ sở nhà đất) phê duyệt chi phí hỗ trợ di dời (Bản chính).


     • Các giấy tờ cần thiết khác (nếu có). (Bản sao)


    2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


   4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày


   5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính


    Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức và công ty nhà nước.


   6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính    cấp.

    Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, KBNN các


   7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính


    Ủy nhiệm chi để chi tiền từ tài khoản tạm giữ


   8. Phí, lệ phí (nếu có): không có


   9. Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có


   10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)


   11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


    • Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;


    • Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;

    • Quyết định số  71 / 2014 / QĐ - TTg  ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 1 Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước;


    • Thông tư số  83 / 2007 / TT - BTC  ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;


    • Thông tư số  175 / 2009 / TT - BTC  ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;


    • Thông tư số  39 / 2011 / TT - BTC  ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số  83 / 2007 / TT - BTC  ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số  09 / 2007 / QĐ - TTg  ngày 19/01/2007 và Thông tư số  175 / 2009 / TT - BTC  ngày 09/9/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số  140 / 2008 / QĐ - TTg  ngày 21/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước;


    • Thông tư số  41 / 2015 / TT - BTC  ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính về sửa đổi Điều 9 Thông tư số  39 / 2011 / TT - BTC  ngày 22 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.


   12. Mẫu kết quả thực hiện thủ tục hành chính: không có.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.