Open navigation

Công văn 194/TCT-CS Vướng mắc về chính sách tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 194/TCT-CS

V/v giải đáp vướng mắc về chính sách tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.


Trả lời công văn số 8843/CT-KTTĐ ngày 1/10/2015 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc Ủy nhiệm thu tiền thuê đất Cảng vụ hàng không Miền Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại Điểm b, Khoản 5, Điều 25, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất thuê mặt nước:


  “b) Cảng vụ hàng không được ủy nhiệm thu tiền thuê đất, thuê mặt nước của tổ chức, cá nhân được thuê đất, thuê mặt nước trong cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật về quản lý thuế”


 • Tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ


  + Tại Khoản 1, Điều 36 quy định:


  “1. Cơ quan thuế ủy nhiệm cho tổ chức, cá nhân thực hiện thu một số khoản thuế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan thuế sau đây:


 • Thuế sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;


 • Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;


 • Thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán;


 • Thuế thu nhập cá nhân.


Đối với các loại thuế khác, nếu cơ quan thuế ủy nhiệm cho tổ chức, cá nhân khác thu thì phải được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tài chính.”


+ Tại Điều 39 quy định:


“Điều 39. Kinh phí ủy nhiệm thu

Kinh phí ủy nhiệm thu trích từ kinh phí hoạt động của cơ quan thuế. Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế quyết định mức kinh phí trả cho bên được ủy nhiệm thu phù hợp với điều kiện cụ thể theo từng địa bàn, từng loại thuế.


Việc chi trả kinh phí ủy nhiệm thu phải được thực hiện đúng đối tượng, đúng địa bàn và thanh toán bằng chuyển khoản thông qua tài khoản của bên được ủy nhiệm thu tại Ngân hàng, Kho Bạc; không thực hiện thanh toán kinh phí ủy nhiệm thu bằng tiền mặt. Cơ quan thuế phải trả toàn bộ kinh phí cho bên được ủy nhiệm thu trên cơ sở số tiền thuế đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.”


Căn cứ quy định nêu trên Cảng vụ hàng không được ủy nhiệm thu tiền thuê đất, thuê mặt nước của tổ chức, cá nhân được thuê đất, thuê mặt nước trong cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Giao thông vận tải đang phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường dự thảo Thông tư liên tịch quy định chi tiết về quản lý, sử dụng đất tại cảng hàng không, sân bay. Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Cảng vụ hàng không Miền Nam lập dự toán và đề xuất kinh phí ủy nhiệm thu để trên cơ sở đó Tổng cục Thuế quyết định mức kinh phí trả cho Cảng vụ hàng không Miền Nam cho phù hợp.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC, Vụ CST, Cục QLCS (BTC);

 • Vụ PC-TCT;

 • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.