Open navigation

Công văn 240/TCT-QLN Nợ tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 240/TCT-QLN

V/v nợ tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3794/CT-THNVDT ngày 10/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai về việc nợ tiền thuê đất. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Tại Khoản 3 Điều 48 Thông tư số 156/2013//TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định: “Các khoản tiền thuế được xóa bao gồm thuế và các khoản thu khác thuộc NSNN do cơ quan thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật, trừ tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Việc xóa nợ đối với tiền sử dụng đất và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai”.


Tại Điều 41 Thông tư số 156/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động:


“1. Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản thực hiện theo quy định tại Điều 54 của Luật Quản lý thuế và khoản 16 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã và pháp luật về phá sản.


 • Chủ doanh nghiệp tư nhân, hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, hội đồng quản trị công ty cổ phần hoặc tổ chức thanh lý doanh nghiệp chịu trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp trong trường hợp giải thể.


 • Hội đồng giải thể hợp tác xã chịu trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của hợp tác xã trong trường hợp giải thể.


 • Tổ quản lý, thanh lý tài sản chịu trách nhiệm về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp trong trường hợp phá sản.


 • 2. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp người nộp thuế chấm dứt hoạt động không thực hiện thủ tục giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.


 • a) Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động không theo thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần, trưởng ban quản trị của hợp tác xã chịu trách nhiệm nộp phần thuế nợ còn lại.


 • b) Hộ gia đình, cá nhân chấm dứt hoạt động kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần thuế nợ còn lại do chủ hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm nộp.


 • c) Tổ hợp tác chấm dứt hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần nợ thuế còn lại do tổ trưởng tổ hợp tác chịu trách nhiệm nộp.


 • d) Những người có trách nhiệm nộp thuế đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ nộp thuế theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này có quyền yêu cầu những người có nghĩa vụ liên đới khác phải thực hiện phần nghĩa vụ liên đới của họ đối với mình theo quy định của pháp luật dân sự”.


Tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước thì không có quy định xóa nợ tiền thuê đất đối với doanh nghiệp giải thể, phá sản.


Căn cứ các quy định nêu trên, khoản nợ tiền thuê đất của các trường hợp đã giải thể, phá sản, bỏ địa chỉ kinh doanh ... không thuộc đối tượng xóa nợ, trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thực hiện theo quy định tại Điều 41 Thông tư số 156/TT-BTC (nêu trên).


Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế tỉnh Gia Lai đôn đốc các đối tượng chịu trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế nộp các khoản tiền thuê đất còn nợ vào ngân sách nhà nước.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Phó TCT Phi Vân Tuấn (để b/c);

 • Vụ Pháp chế - TCT;

 • Lưu: VT, QLN (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NỢ VÀ CCNT 

PHÓ VỤ TRƯỞNGĐỗ Thị Hồng Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.