Open navigation

Công văn 268/TCT-TNCN Vướng mắc khi quản lý hộ khoán có kèm theo cho thuê tài sản


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 268/TCT-TNCN

V/v vướng mắc khi quản lý hộ khoán có kèm theo cho thuê tài sản.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2776/CT-THNVDT ngày 09/11/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về vướng mắc khi quản lý thuế hộ khoán có kèm theo cho thuê tài sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

 • Tại khoản 1, Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 của Quốc hội quy định Thu nhập từ kinh doanh như sau:

  “1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau: “1. Thu nhập từ kinh doanh, bao gồm:

  1. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

  2. Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân có giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

 • Thu nhập từ kinh doanh quy định tại khoản này không bao gồm thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống.”

 • Tại khoản 1, Điều 1 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cá nhân kinh doanh như sau:

“1. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại Chương I Thông tư này là cá nhân cư trú bao gồm cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật (sau đây gọi là cá nhân kinh doanh).”

Căn cứ quy định nêu trên, cá nhân vừa kinh doanh theo hình thức hộ khoán, vừa có nhà cho thuê mà doanh thu của từng hoạt động này đều dưới 100 triệu/năm nhưng tổng doanh thu từ hai hoạt động lớn hơn 100 triệu/năm thì cá nhân này thuộc trường hợp phải nộp thuế theo quy định đối với cả hai hoạt động.

Tổng Cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC, CS (TCT);

 • Website TCT;

 • Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGCao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.