Open navigation

Công văn 862/BTC-CST Hướng dẫn tại công văn 15802/BTC-CST


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 862/BTC-CST

V/v hướng dẫn tại công văn 15802/BTC-CST.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Ô tô Đông Hải.

(Địa chỉ: Số 261 Đường Giải Phóng, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội)


Bộ Tài chính nhận được văn thư số 2011/ĐH ngày 20/11/2015 của Công ty TNHH ô tô Đông Hải (sau đây gọi tắt là Công ty) thắc mắc về nội dung công văn số 15802/BTC-CST ngày 30/10/2015 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu đánh bắt xa bờ. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:


Ngày 30/10/2015 Bộ Tài chính đã có công văn số 15802/BTC-CST hướng dẫn về trường hợp động cơ máy thủy đồng bộ là máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, điều kiện để được áp dụng đối tượng không chịu thuế GTGT tại khâu nhập khẩu, việc xử lý thuế GTGT đối với trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu của động cơ máy thủy đồng bộ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và trường hợp khi bán doanh nghiệp đã lập hóa đơn GTGT với mức thuế suất 10%. Vì vậy, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại công văn số 15802/BTC-CST ngày 30/10/2015.


Bộ Tài chính trả lời Công ty để biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

  • TCT; Vụ PC; TCHQ;

  • Lưu: VT, Vụ CST(CST2).(8b)

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾPhạm Đình Thi

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.