Open navigation

Công văn 95/TCT-CS Chính sách thuế hoạt động giao dịch mua bán bất động sản


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 95/TCT-CS

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 57597/CT-QLĐ ngày 07/9/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Điều 14. Lập hóa đơn

 1. Nguyên tắc lập hóa đơn

  1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.

  2. Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

 2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.”

Về nguyên tắc giao dịch mua bán bất động sản giữa các bên (người mua, người bán) là giao dịch dân sự nên các bên thực hiện theo quy định của Luật Dân sự và quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng ký kết giữa các bên. Trường hợp ngày 26/4/2012, Công ty cổ phần Mạnh Vạn Thắng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho Bà Trương Thu Huyền và Bà Nguyễn Kim Hoa thì Công ty phải xuất hóa đơn cho người mua theo quy định. Nếu Công ty cổ phần Mạnh Vạn Thắng không thực hiện đúng cam kết của hợp đồng thì các bên thực hiện theo Điều 6 Giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở mà các bên đã ký theo quy định của pháp luật dân sự liên quan.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT Cao Anh Tuấn (để b/c);

 • Vụ PC-BTC;

 • Vụ PC, KK&KTT-TCT;

 • Lưu: VT, CS (3)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNGNguyễn Hữu Tân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.