Open navigation

Quyết định 106/QĐ-BTNMT Ủy quyền giải quyết TTHC về BVMT trong NK phế liệu làm nguyên liệu sản xuất


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 106/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC ỦY QUYỀN GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHẬP KHẨU PHẾ LIỆU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT


BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;


Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;


Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;


Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;


Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;


Căn cứ Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;


Căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;


Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ủy quyền ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường ký thừa ủy quyền (TUQ) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường các văn bản:


  1. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Giấy xác nhận), (bao gồm cấp mới, cấp lại) và Quyết định thu hồi Giấy xác nhận.


  2. Quyết định về việc chỉ định tổ chức đủ điều kiện chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (sau đây gọi tắt là Quyết định chỉ định).


Thời hạn ủy quyền: đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2016.


Điều 2. Ông Nguyễn Văn Tài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong phạm vi được ủy quyền; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền nêu tại các Khoản 1, 2 Điều 1 Quyết định này; báo cáo Bộ trưởng về việc thực hiện Quyết định này theo định kỳ hằng tháng.


Điều 3. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ các cơ quan, đơn vị có liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này và báo cáo Bộ trưởng định kỳ hằng tháng.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Pháp chế; Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và ông Nguyễn Văn Tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

  • Như Điều 4;

  • Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

  • Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  • Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  • Bộ trưởng, các Thứ trưởng;

  • Lưu: VT, TCCB, Ck (220).

BỘ TRƯỞNGNguyễn Minh Quang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.